دوره و شماره: دوره 18، شماره 44، اسفند 1400 
28. بازشناسی الگوی طراحی خانه های بومی در استان مازندران با رویکرد اقلیمی

10.22034/ias.2022.330201.1875

آزاده محمودی کهنه رودپشت؛ خسرو دانشجو؛ سید مجید مفیدی شمیرانی