اعضای هیات تحریریه

 

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر برنارد اکان

پروفسور هنر و معماری اسلامی، دانشگاه امریکایی قاهره، مصر

www1.aucegypt.edu/okane/cv.html
bokaneaucegypt.edu


پروفسور برنارد اکان استاد تمام رشته هنر و معماری اسلامی می باشد که هم اکنون از سال 1361 در دانشگاه آمریکایی قاهره مشغول فعالیت می باشد. او همچنان در دانشگاه های هاروارد و دانشگاه برکلی کالیفورنیا نیز سابقه تدربس دارد. از تالیفات او می توان به "مساجد قاهره"، "راهنمای تصویری موزه هنر اسلامی قاهره"، "معماری تیموری در خراسان ایران" و کتاب "مساجد اسلامی" اشاره نمود.

Bernard O'Kane is Professor of Islamic Art and Architecture at The American University in Cairo, where he has been teaching since 1980. He has also been a visiting professor at Harvard University and the University of California at Berkeley. He has authored several books including The Mosques of Egypt, The Illustrated Guide to the Museum of Islamic Art in Cairo, Timurid Architecture in Khurasan and The Ultimate Book of Mosques.