اعضای هیات تحریریه

 

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر جاناتان بلوم

هنر اسلامی، هنر آسیایی پروفسور هنر اسلامی، دانشکده هنرهای زیبای بوستن، چستنات هیل، آمریکا

www.bc.edu/content/bc-web/schools/mcas/departments/art/people/retired-faculty/jonathan-bloom.html
jonathan.bloombc.edu
0000-0001-8162-6301


 پرفسور بلوم در رشته های تاریخ هنر و معماری اسلامی تدریس نموده و سمینارهای فراوانی در زمنیه های هنرهای قرون وسطی اسپانیا و تاریخ قاهره برای دانشجویان برپا کرده است. او در حوزه تاریخ و تحولات مناره در تاریخ هنر اسلامی و همچنین در حوزه هنر و معماری فاطمیون علی الخوصوص در شمال آفریقا و مصر تحقیقاتی فراوانی به انجام رسانده است.