اعضای هیات تحریریه

 

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر جاناتان بلوم

پروفسور هنر اسلامی، دانشکده هنرهای زیبای بوستن، ایالات متحده آمریکا

www.bc.edu/bc-web/schools/mcas/departments/art/people/faculty-directory/jonathan-bloom.html
jonathan.bloombc.edu
0000-0001-8162-6301


 پرفسور بلوم در رشته های تاریخ هنر و معماری اسلامی تدریس نموده و سمینارهای فراوانی در زمنیه های هنرهای قرون وسطی اسپانیا و تاریخ قاهره برای دانشجویان برپا کرده است. او در حوزه تاریخ و تحولات مناره در تاریخ هنر اسلامی و همچنین در حوزه هنر و معماری فاطمیون علی الخوصوص در شمال آفریقا و مصر تحقیقاتی فراوانی به انجام رسانده است.

Professor Bloom teaches courses on the history of Islamic art and architecture. He also offers undergraduate seminars on such subjects as the arts of medieval Spain and the history of Cairo. His research has explored the history and development of the minaret, the history of paper, and the art of the Fatimid dynasty in North Africa and Egypt.