اعضای هیات تحریریه

هیئت تحریریه مجله مطالعات هنر اسلامی یکی از ویژگی های بارز این مجله در حیطه نشریات مشابه در زمینه تاریخ ، هنر و معماری است. این هیئتتحریریه شامل بسیاری از محققان مشهور بومی و بین المللی است که بسیاری از آنان در این زمینهپیشگام می باشند و در سطح جهان متمایزند.علاوه بر جلسات ویژه ماهانه ایی که در ارتباط با تجزیه و تحلیل مجله توسط هیئت تحریریهتشکیل می شود، هر سال مجمع عمومی نیز توسط آنانبرگزار می شود. ارتباط با اعضای هیات تحریریه از طریق لینک زیر قابل دسترسی است.

دبیر تخصصی

دکتر محمد خزایی

ارتباط تصویری هنر اسلامی استاد گروه گرافیک دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/khazaiem
khazaiemmodares.ac.ir


Mohammad Khazaei was born in 1962; He has a PhD in Graphic Design(Islamic Art and Design) from Birmingham University, UK, 1997. Dr. Khazaei is associate professor and as a member of the academic board of Tarbiat Modares University of Tehran since 1999

. The publication of two ISI articles, over 12 scientific-research essays, and also 42 articles in scientific-promotional periodicals can be seen in Dr. Khazaie’s resume. Khazaei also participated in many art events as the leading judge such as the Ashura Poster, 2007; The Tenth Biannual of Tehran’s Poster, 2009; and many other cultural and artistic events.

.