اعضای هیات تحریریه

 

سردبیر

دکتر مهناز شایسته فر

هنر اسلامی دانشیار گروه هنراسلامی دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/shayesteh
jislamicartyahoo.com
0000-0001-9957-1214


دکتر مهناز شایسته فر مدیر عامل موسسه مطالعات هنر اسلامی، دارای مدرک دکترای هنر اسلامی از دانشگاه بیرمنگهام انگلستان، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس و مدیر مسئول مطالعات فرهنگ و هنر اسلامی هستند که سابقه تدریس دروس دو گروه پژوهش هنر و هنر اسلامی در دوره های کارشناسی ارشد و دکتری را دارند. ایشان مدیریت گروه هنر اسلامی دانشگاه تربیت مدرس را به عهده داشته اند و بیش از ۳۰ عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد را راهنمایی و هدایت نموده اند. دکتر شایسته فر از سال ۱۳۸۳ تاکنون مدیر مسئولی و سردبیری دو فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات هنر اسلامی را بر عهده دارند. او بیش از ۲۰۰ مقاله در نشریات داخلی و خارجی به چاپ رسانده و در ده ها همایش داخلی و خارجی شرکت داشته است. عضویت در هیات تحریریه ۴ نشریه علمی-پژوهشی، سردبیر و مدیر مسئول دو نشریه، دبیر علمی همایش هنر قرآنی، مدیر مسئول مرکز تحقیقات هنر اسلامی نگاره، ترجمه و تالیف ۱۶ عنوان کتاب را می توان در کارنامه پژوهشی ایشان نام برد. همچنین در طول دو دهه گذشته، حدود ۲۰ پروژه در زمینه مدیریت، هنر و فرهنگ ایرانی – اسلامی و صنایع دستی، فرهنگ و تمدن ایران و جهان اسلام به اتمام رسانده است.

 

Dr. Mahnaz Shayestehfar is the Managing Director of the Institute of Islamic Art Studies. She holds a Ph.D. in Islamic Art from the University of Birmingham, UK, is an Associate Professor at Tarbiat Modares University, and is the Director of Islamic Culture, and Art Studies. She has been as director of the Department of Islamic Art at Tarbiat Modares University and has supervised more than 30 master's theses. Dr. Shayestehfar has been the managing director and editor-in-chief of two science-research quarterly journals on Islamic art studies since 2004. She has published more than 200 articles in domestic and foreign journals and has participated in dozens of domestic and foreign conferences. Membership on the editorial board of 4 scientific-research journals, editor and managing director of two journals, scientific secretary of the Quranic Art Conference, managing director of the Center for Islamic Art Research, drawing, translating and writing 16 books can be mentioned in his research record. Also, during the last two decades, about 20 projects in the field of management, Iranian-Islamic art and culture and handicrafts, culture, and civilization of Iran and the Islamic world have been completed.