سردبیر نشریه هنر اسلامی به عنوان پر استناد ترین پژوهشگر کشور

به گزارش ایسنا، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام با بررسی عملکرد پژوهشگران ایرانی در حوزه علوم انسانی، اجتماعی و هنر برای دوره پنج ساله ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ اقدام به شناسایی ۷۸ نفر از پراستنادترین پژوهشگران ۱۲ رشته مختلف علوم انسانی، علوم اجتماعی، هنر و معماری کرده است. البته سهم رشته‌های مختلف از پژوهشگران پر استناد یکسان نبوده و تابعی از تعداد کل استنادها و نیز تعداد پژوهشگران هر رشته است. بیشترین سهم و تعداد پژوهشگر پراستناد به ترتیب متعلق به رشته‌های مدیریت، علوم تربیتی، اقتصاد و مالی، علوم اجتماعی، ادبیات، روانشناسی و جغرافیا است.
در این میان، در رشته هنر و معماری، تنها سرکار خانم دکتر شایسته فر از دانشگاه تربیت مدرس قادر به کسب استاندارد های لازم برای رسیدن به این جایگاه بوده است و به عنوان پراستناد ترین پژوهشگر کشور در رشته هنر و معماری در سال 98 معرفی شده اند.

دکتر مهناز شایسته فر در دانشگاه تربیت مدرس 

یکی از وظایف اصلی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام فراهم آوردن امکان شناسایی و بررسی ضریب نفوذ تولیدات علمی دانشمندان و محققان است. تحقق این هدف در وهله اول از طریق توسعه منابع اطلاعاتی و پایگاه های داده جامع از تولیدات علمی این دانشمندان میسر می گردد. اما شناسایی دانشمندان تاثیرگذار و تولیدات علمی کارامد نیازمند تحلیل های علمی موشکافانه است. به این منظور، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام با استفاده از منابع داده جهانی به طور سالانه اقدام به بررسی و شناسایی فهرستی از پژوهشگران برتر ایرانی در حوزه های پژوهشی علوم و علوم اجتماعی می نماید. همچنین، این پایگاه با اتکاء به منابع اطلاعاتی و پایگاه‌های داده خود فهرستی از نویسندگان پراستناد ایرانی در حوزه های علوم انسانی، اجتماعی و هنر را نیز شناسایی و به جامعه علمی معرفی می کند. این تحلیل با شناسایی فهرستی از پراستنادترین نویسندگان در هر رشته با استفاده از روش های نرم افزاری آغاز می شود. در مرحله بعد، ابهام زدایی و یکدست‌سازی این فهرست که منجر به شناسایی افراد متعدد با نام یکسان یا افراد یکسان با نام‌های متنوع می‌شود انجام پذیرفته است. تجمیع و تلخیص این فهرست در نهایت منجر به تهیه فهرستی اولیه از پراستنادترین نویسندگان می گردد. البته استنادات تنها یکی از مقیاس های مورد استفاده برای سنجش تاثیرگذاری علمی هستند و نمی توانند بین کیفیت پژوهش، میزان تاثیرگذاری نشریه استنادکننده و مثبت/منفی بودن استناد تمایز قائل شوند (Igoumenou et al., 2014). به علاوه، استنادها می توانند بر اساس تعداد تولیدات پژوهشگران در یک پایگاه استنادی و میزان همکاری های علمی بزرگنمایی یا تضعیف شوند و همچنین می توانند تحت تاثیر نویسندگان همکار که به هم استناد می کنند، قرار گیرند. لذا ارائه فهرستی از نویسندگان به عنوان پژوهشگران تاثیرگذار با این روش شناسی لزوماً منجر به شناسایی تاثیرگذارترین پژوهشگران نمی شود. در این راستا و به منظور افزایش دقت تحلیل، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام - پس از شناسایی نویسندگان پراستناد هر رشته - با استفاده از تحلیل های علم سنجی اقدام به بررسی کیفیت استنادات می نماید. در تحلیل کنونی، از سه شاخص کیفی برای بررسی استنادات پژوهشگران استفاده شده است: 1) نسبت تعداد کل استنادات به مقالات استنادکننده، 2) تعداد متوسط خوداستنادی به ازای هر مقاله، و 3) متوسط درصد خوداستنادی.

تعداد پژوهشگران پر استناد برتر در رشته های مختلف

در گزارش سال 1398، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام با بررسی عملکرد پژوهشگران ایرانی در حوزه علوم انسانی، اجتماعی و هنر برای دوره 5 ساله 1392 تا 1396 اقدام به شناسایی 78 نفر از پراستنادترین پژوهشگران هر رشته نموده است. مطابق با روش شناسی فوق الذکر، علاوه بر محاسبه تعداد مطلق استنادات، سه شاخص نسبت تعداد کل استنادات به تعداد مقالات استنادکننده، تعداد متوسط خوداستنادی به ازای هر مقاله و متوسط درصد خوداستنادی براساس تعداد استنادات نرمال شده نویسندگان نیز محاسبه گردیده است. به این ترتیب، نویسندگان یک دهم درصد برتر در هر رشته که حداقل در دوشاخص از سه شاخص فوق نمره قابل قبول داشته اند، در لیست نهایی قرار گرفته اند.

 

لینک خبر 1:

https://isc.gov.ir/fa/page/165/گزارش-جامع

لینک خبر 2:

https://isc.gov.ir/fa/page/193/حوزه-هنر-و-معماری

لینک خبر 3:

https://www.isna.ir/news/99032616377/14-عضو-هیأت-علمی-دانشگاه-تربیت-مدرس-در-میان-پژوهشگران-پراستناد