نویسنده = محمدرضا شریف زاده
بررسی تاثیر تحولات اجتماعی و اقتصادی بر ارتقای سلیقه مخاطب و خوانش آثار نقاشی معاصر با تکیه بر نظریه دریافت ( نمونه آماری: مردم شهر کرمان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1403

10.22034/ias.2023.404054.2228

منصوره افضلی ننیز؛ محمدرضا شریف زاده؛ محمد علی خبری


میزان تاثیر تغییرات اجتماعی مخاطب بر درک آثار نقاشی (مطالعه موردی: مردم شهر کرمان)

دوره 20، شماره 52، اسفند 1402

10.22034/ias.2022.352233.2029

منصوره افضلی ننیز؛ محمدرضا شریف زاده؛ محمد علی خبری


تأملی بر طلسمات دوره قاجار و اهمیت نقش زنان در شکل گیری و گسترش آنها

دوره 19، شماره 48، اسفند 1401، صفحه 221-234

10.22034/ias.2021.311734.1779

آزاده چاکری؛ ابوالفضل داودی رکن آبادی؛ محمدرضا شریف زاده