نویسنده = حسین سلطان زاده
بازتاب جنسیت و سبک زندگی در خانه های دوره قاجار اردبیل

دوره 19، شماره 47، آذر 1401، صفحه 524-545

10.22034/ias.2022.344544.1973

سودابه محمدزاده؛ حسین سلطان زاده؛ امیرمسعود دباغ


گرایش ها و رویکردهای نظری معماری بناهای دولتی و حکومتی دوره پهلوی اول و دوم

دوره 15، شماره 34، تیر 1398، صفحه 154-170

10.22034/ias.2019.95820

امیر حق جو؛ حسین سلطان زاده؛ فرهاد تهرانی؛ سیمون آیوازیان