نویسنده = احمدرضا کیخای فرزانه
شخصیت پردازی در حکایت های الهی نامه عطار نیشابوری

دوره 17، شماره 40، اسفند 1399، صفحه 350-365

10.22034/ias.2020.218525.1181

مهدی نصرتی؛ حبیب اله جدید الاسلامی؛ احمدرضا کیخای فرزانه


مقایسه دیدگاه سنایی و مولوی درباره زن

دوره 17، شماره 39، آذر 1399، صفحه 7-27

10.22034/ias.2020.216993.1163

فرشته ارجمندی؛ احمدرضا کیخای فرزانه؛ مصطفی سالاری


جلوه های بصری اراده و مشیت الهی در نسخه های مصور مثنوی و غزلیات شمس

دوره 15، شماره 34، تیر 1398، صفحه 296-319

10.22034/ias.2019.96000

مهدیه معینی زاده؛ احمد رضا کیخای فرزانه؛ مصطفی سالاری