کلیدواژه‌ها = شاهنامه
مقایسۀ شخصیت سیاوش در شاهنامه با طومار نقالی شاهنامه

دوره 19، شماره 48، اسفند 1401، صفحه 485-501

10.22034/ias.2022.364497.2070

سمانه سادات شهید حسینی؛ حسنعلی عباس پور اسفدن؛ وحید رویانی


توصیف نمادین انسان ها و موجودات افسانه ای در شاهنامه فردوسی

دوره 19، شماره 46، شهریور 1401، صفحه 301-326

10.22034/ias.2020.253018.1395

سارا طوسی؛ محبوبه ضیاء خدادادیان؛ بتول فخر اسلام؛ مهدی نوروز


تحلیل عناصر اساطیری در هفت ‌خان های طومار نقّالان و مقایسه آن با شاهنامه

دوره 19، شماره 46، شهریور 1401، صفحه 581-601

10.22034/ias.2022.322920.1843

سمانه سادات شهید حسینی؛ حسنعلی عباس پور اسفدن؛ وحید رویانی