کلیدواژه‌ها = دوره قاجار
تأملی بر طلسمات دوره قاجار و اهمیت نقش زنان در شکل گیری و گسترش آنها

دوره 19، شماره 48، اسفند 1401، صفحه 221-234

10.22034/ias.2021.311734.1779

آزاده چاکری؛ ابوالفضل داودی رکن آبادی؛ محمدرضا شریف زاده


بررسی جلوه‌های بصری و محتوایی حکایت شیخ صنعان در هنرهای تصویری دوره قاجار

دوره 13، شماره 27، مهر 1396، صفحه 75-100

لاله آهنی؛ آزاده یعقوب زاده؛ حمیده حرمتی