کلیدواژه‌ها = ایران
واکاوی متغیرهای ارزشی و محتوایی اسلامی در معماری مسکن معاصر ایران

دوره 19، شماره 47، آذر 1401، صفحه 91-105

10.22034/ias.2022.332065.1888

ابراهیم ثمین شریفی میاوقی؛ معصومه یعقوبی سنقرچی؛ مسعود حق لسان؛ علی جوان فروزنده


زمینه ها و عوامل حاکمیت قانون در توسعه فرهنگی و هنری معاصر ایران

دوره 16، شماره 38، شهریور 1399، صفحه 377-388

10.22034/ias.2020.240545.1305

علی اکبر نصیری خلیلی؛ احمد رضا بهنیافر؛ علی علی پورقصاب امیری