کلیدواژه‌ها = شاهنامه فردوسی
شاخصه های مرگ حماسی بر شاهنامه با تاکید بر صحنه های نبرد شاهنامه بایسنقری

دوره 19، شماره 46، شهریور 1401، صفحه 99-126

10.22034/ias.2020.252222.1392

نجاتعلی خورشیدی؛ حسین منصوریان؛ رضا فرصتی جویباری


مضامین نمادین شاهنامه در آثار هنری مازندران

دوره 15، شماره 34، تیر 1398، صفحه 1-28

10.22034/ias.2019.93925

علی اکبر اجاکه؛ سیروس شمیسا؛ عبدالرضا مدرس زاده