سیاست های فرهنگی، هنری و تجاری قالی ایرانی دوران قاجاریه (1329تا 1344)

دوره 15، شماره 33، فروردین 1398، صفحه 1-23

10.22034/ias.2019.91513

آذر رسولی؛ امید علی مسعودی؛ علی دلاور


مطالعه تطبیقی پارچه های مورد استفاده در لباس زنان دوره صفوی و قاجار با استفاده از نرم افزار SPSS

دوره 14، شماره 32، دی 1397، صفحه 1-21

10.22034/ias.2018.91563

فاطمه دهقانی؛ ابوالفضل داودی رکن آبادی؛ ابوالقاسم دادور


نقش فرشته درکاشیکاری قاجاری صحن آزادی حرم مطهر امام رضا(ع)

دوره 13، شماره 28، دی 1396، صفحه 1-20

اکرم نوری؛ محمدرضا حسنی


تحلیل ساختاری نگاره‌های هفت‌اورنگ جامی در کارستان هنری سلطان ابراهیم میرزا

دوره 13، شماره 27، مهر 1396، صفحه 1-28

مریم عظیمی نژاد؛ علیرضا خواجه احمد عطاری؛ صمد نجار پور جباری؛ بهاره تقوی نژاد


مضامین نمادین شاهنامه در آثار هنری مازندران

دوره 15، شماره 34، تیر 1398، صفحه 1-28

10.22034/ias.2019.93925

علی اکبر اجاکه؛ سیروس شمیسا؛ عبدالرضا مدرس زاده


حفاظت از پل ساسانی- اسلامی کشکان استان لرستان با رویکرد منظرفرهنگی (هنری)

دوره 15، شماره 35، آذر 1398، صفحه 1-25

10.22034/ias.2019.101010

مهدی پیرحیاتی؛ بهنام پدرام؛ علیرضا انیسی


بررسی تناسب اعداد گنگ در ساختارحروف خط ثلث

دوره 11، شماره 23، مهر 1394، صفحه 7-22

حمیدرضا چتربحر؛ جمشید ملاپور؛ غلامرضا شاملو


بررسی فضا در نگارگری ایرانی با تأکید بر منتخبی از آثار بهزاد

دوره 8، شماره 16، فروردین 1391، صفحه 7-20

زینب مظفری خواه؛ مصطفی گودرزی


اتحاد دین و سیاست از نظرگاه روضۀ العقول (مرزبان نامه بزرگ ساسانی)

دوره 15، شماره 36، اسفند 1398، صفحه 7-28

10.22034/ias.2020.200963.1021

لیلا ولیان؛ شهروز جمالی؛ رضا صادقی شهپر


مقایسه دیدگاه سنایی و مولوی درباره زن

دوره 17، شماره 39، آذر 1399، صفحه 7-27

10.22034/ias.2020.216993.1163

فرشته ارجمندی؛ احمدرضا کیخای فرزانه؛ مصطفی سالاری


بازشناخت گوتیک در ادبیات فارسی با تکیه بر رمان و نمایش شازده احتجاب هوشنگ گلشیری

دوره 19، شماره 46، شهریور 1401، صفحه 7-24

10.22034/ias.2020.253128.1400

امین احمدیان؛ محمود فیروزی مقدم؛ حمید رضا سلمانیان؛ علی صادقی منش