تبیین نقش مسجد در انسجامِ ساختارِ کالبدی- فضایی محلّه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری شهرسازی ، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی ، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه شهرسازی ، دانشکده معماری و شهرسازی ، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

10.22034/ias.2020.248506.1347

چکیده

از نظر ماهیت و نوع مطالعه،مفهومی؛از نظر روش مطالعه، توصیفی- تحلیلی است."همبستگی اجتماعی"و"انسجام کالبدی – فضایی"دو مفهوم وابسته به یکدیگرند. به نظر می‌رسد یکی از دلایل کاهش این ارتباط را باید در عدم هماهنگی و تعادل بین این دو جستجو کرد.از طرفی در شهرهای اسلامی توحید از اصول شریعت در دین اسلام است.تجلی اصل توحید، انسجام وحدت‌گرا در شهر اسلامی – ایرانی را به وجود آورده است. بدین ترتیب شناخت و تجلی اصول حاکم بر جوامع، راهبردی عمیلیاتی در جهت انسجام و یکپارچگی محیط خواهد بود. نتایج پژوهش نشان داد از بین شاخص‌هایی که مسجد را به‌عنوان عنصری انسجام‌بخش در فضای شهر تبدیل می‌کند عبارتند وحدت، امت واحده و قرارگاه‌رفتاری بودنِ مسجد به عنوان مهمترین معیارها در جهت نقش تعیین کننده مسجد بوده‌اند. همچنین مسجد و تأثیر آن بر حوزه پیرامونی خود، در شرایط هرج‌ومرج و نامطلوب ساختار شهری، راهبردی زودبازده در مقیاس‌های خرد و کلان شهری است. طراحی مسجد به‌گونه‌ای که پاسخ‌گو به مقتضیات زمان خود باشد،دیدگاه جهان‌بینی در فضای سکونت را به عینیت تبدیل خواهدکرد. مسجد اضافه‌بر پاسخ‌گویی به نیازهای مادی و معنوی در فضای سکونت همیشه وحدت‌بخش و شاخصِ هویت محله‌های اسلامی-ایرانی بوده است.لذا می‌توان با تقویت ابعاد مورد نظر مسجد در مقیاس خرد همسایگی تا محله و فرامحله‌ای به سطحی از یکپارچگی و انسجام فضایی در بافت شهری رسید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explain the role of the mosque in the cohesion of the physical-spatial structure of the neighborhood

نویسندگان [English]

  • Vahid Sarafraz 1
  • Reza Kheyredin 2
  • Mehran Alalhesabi 3
1 PhD student in Urban Planning, Faculty of Architecture and Urban Planning, Iran University of Science and Technology
2 Associate Professor, Department of Urban Planning, Faculty of Architecture and Urban Planning, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.
3 Associate Professor, Department of Urban Planning, Faculty of Architecture and Urban Planning, Iran University of Science and Technology
چکیده [English]

In terms of the nature and type of study, it is a concept; in terms of the study method, it is descriptive-analytical. "Social solidarity" and "physical-spatial cohesion" are two interrelated concepts. It seems that one of the reasons for the decrease in this relationship should be sought in the lack of coordination and balance between the two. On the other hand, in Islamic cities, monotheism is one of the principles of Sharia in Islam. has brought. Thus, recognizing and manifesting the principles governing societies will be an operational strategy for the cohesion and integrity of the environment. The results showed that among the indicators that make the mosque as a cohesive element in the city are unity, unity of the nation and the behavior of the mosque as the most important criteria for the decisive role of the mosque. Also, the mosque and its impact on its surrounding area, in the chaotic and unfavorable conditions of the urban structure, is a quick-return strategy on a micro and metropolitan scale. The design of the mosque in a way that meets the requirements of its time will turn the worldview in the living space into objectivity. In addition to meeting the material and spiritual needs in the living space, the mosque has always been unifying and an indicator of the identity of Islamic-Iranian neighborhoods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mosque
  • cohesion
  • structure
  • physical-spatial
  • neighborhood

 

 

❌❌ توجه ❌❌

❌❌نویسنده محترم، لطفا هر چه سریع تر آخرین نسخه فایل اصل مقاله خود را با فرمت ورد به ایمیل jislamicart@yahoo.com ارسال نمایید.❌❌

 ❌❌توجه شود که حتما در عنوان ایمیل عبارت زیر نوشته شود: اصل مقاله شماره 45❌❌