دوره و شماره: دوره 15، شماره 34، تیر 1398 

مقاله پژوهشی

مضامین نمادین شاهنامه در آثار هنری مازندران

صفحه 1-28

10.22034/ias.2019.93925

علی اکبر اجاکه؛ سیروس شمیسا؛ عبدالرضا مدرس زاده


ساختار و عناصر بصری ظروف سنگی هلیل رود و جیرفت

صفحه 112-128

10.22034/ias.2019.95735

علیرضا عزیزی یوسفکند؛ یوسف فاریابی؛ معصومه برسم