دوره و شماره: دوره 19، شماره 45، خرداد 1401 
واکاوی نقش هندسه معقول و محسوس در معماری گنبد سلطانیه

صفحه 27-49

10.22034/ias.2022.313809.1791

سواره امیرعشایری؛ لیدا بلیلان اصل؛ داریوش ستارزاده؛ فرح حبیب


تبیین نقش مسجد در انسجامِ ساختارِ کالبدی- فضایی محلّه

صفحه 305-325

10.22034/ias.2020.248506.1347

وحید سرافراز؛ رضا خیرالدین؛ مهران علی الحسابی