اعضای هیات تحریریه

 

دبیر تخصصی

دکتر مصطفی گودرزی

تاریخ هنر و هنرهای تجسمی دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران، تهران، ایران

profile.ut.ac.ir/~mostafagoudarzi
mostafagoudarziut.ac.ir
0000-0002-7979-3802


  • عضو کمیته جذب اعضای هیئت علمی دانشکده هنرهای تجسمی
  • عضو شورای سیاست گذاری هنر "موسسه فرهنگی اکو
  • کمیته منتخب دانشکده هنر دانشگاه الزهرا
  • عضو یت کمسیون تخصصی هنر دانشگاه تهران
  • عضو کمیته بازنگری کارشناسی ارشد نقاشی
  • مدیریت گروه نقاشی ومجسمه سازی
  • نماینده دانشکده در شورای بین الملل پردیس
  • مدیر گروه مطالعات عالی هنر
  • نماینده پردیس هنرهای زیبا در برگزاری آزمون های تخصصی رشته های مجسمه سازی و عکاسی
  • عضو حقیقی کمیته بررسی کتب و آثار هنری