تطبیق شخصیت پردازی در رمان و نقاشی سنتی معاصر ایران ( با تاکید بر آثار بیژن نجدی و محمد باقر آقا میری)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران.

2 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران.

چکیده

 شخصیّت مهم­ترین پایه و اساس هر داستان است که نقش مهمّی در انتقال طرح و تم داستان دارد. داستان بر مدار آن می­چرخد و بدون شخصیّت هیچ داستانی شکل نمی­گیرد. بیژن نجدی از جمله رمان­نویسان بزرگ دوره معاصر است که رمان «یوزپلنگانی که با من دویده­اند» از مشهورترین و ماندگارترین رمان­های وی در ادب فارسی است که از فصاحت و بلاغت بسیاری برخوردار است. در هنر نقاشی نیز یکی از سوژه­های مورد توجه شخصیت­ها و مسائل مربوط به آن است و محمدباقر آقامیری از نقاشان معاصر در این زمینه دارای آثاری است.  در این پژوهش با تکیه بر روش توصیفی– تحلیلی، انواع شخصیّت از نظر ساختار، شیوه­های شخصیّت­پردازی، زاویه دید، زمان و نمودهای بکار رفته از لحاظ بیرونی و درونی شخصیّت­ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته­های این پژوهش حاکی از این است که رمان بیژن نجدی شخصّیت محور است و بیشترین تأکید آن بر روی شخصیّت­های اصلی داستان­ها می­باشد. از لحاظ شیوه­های شخصیّت ­پردازی، نویسنده بیشتر از روش غیرمستقیم سود جسته است. اکثریت شخصیّت­های اصلی این رمان، شخصیّت­های ایستا هستند. تطبیق این نوع شخصیت­پردازی با آثار محمدباقر آقامیری نشان­دهنده وجوه تشابه از نظر توجه به شخصیت­ و ابعاد آن است.
اهداف پژوهش
1.بررسی جنبه ­های مختلف شخصیت­ پردازی در رمان بیژن نجدی.
2.تطبیق شخصیت­ پردازی در رمان بیژن نجدی و نقاشی سنتی معاصر با تأکید بر آثار محمدباقر آقامیری .
سؤالات پژوهش
1.شخصیت ­پردازی چه نقش و جایگاهی در رمان­های بیژن نجدی دارد؟
2.شخصیت ­پردازی در رمان و نقاشی سنتی معاصر ایران چه ویژگی­هایی دارد؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Adaptation of Characterization in the Novels and Traditional Paintings of Contemporary Iran (with Emphasis on the Works of Bijan Najdi and Mohammad Baqer Agha Miri)

نویسندگان [English]

  • Samar Miri 1
  • Mostafa Salari 2
  • Behrooz Romiani 2
1 Department of Persian Language and Literature, Zahedan Branch, Islamic Azad University, Zahedan Iran.
2 Phd student at Department of Persian Language and Literature, Zahedan Branch, Islamic Azad University, Zahedan Iran.
چکیده [English]

 Character is the most central foundation of any story that plays an imperative role in conveying the plot and theme of the story; hence a story revolves around character and no story is formed without it. Bijan Najdi is one of the great novelists of the contemporary period that the novel "Cheetahs who ran with me" is one of his most famous and enduring novels in Persian literature, which has a lot of eloquence and rhetoric. In the art of painting, one of the subjects is considered by the characters and related issues, and Mohammad Baqer Aghamiri, one of the contemporary painters, beholds works in this field. In this research, based on descriptive-analytical method, personality types in terms of structure, characterization methods, perspective, time and manifestations used externally and internally of the characters have been analyzed. The findings of the research indicate that Bijan Najdi's novel is character-oriented and its greatest emphasis is on the main characters of the stories. In terms of characterization methods, the author has benefited more from the indirect method. The majority of the main characters in this novel are static characters. The adaptation of this type of characterization to the works of Mohammad Baqer Aghamiri shows the similarities in terms of attention to personality and its dimensions.
Research aims:
1. A study of the diverse aspects of characterization in Bijan Najdi's novel.
2. Adaptation of characterization in Bijan Najdi's novel and traditional contemporary painting with emphasis on the works of Mohammad Baqer Aghamiri.
Research questions:
1. What is the role and place of characterization in Bijan Najdi's novels?
2. What are the features of characterization in traditional Iranian contemporary novels and paintings?

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bijan Najdi
  • Mohammad Baqer Miri
  • Contemporary Novel
  • Characterization
  • Traditional Contemporary Painting
دیودور، سیسیلى. (1384). ایران و شرق باستان در کتابخانه تاریخى، ترجمه حمید بیکس و اسماعیل سنگارى، تهران: انتشارات جامى.
رجبی، پرویز. (1382). هزاره­های گمشده. ج1، تهران: انتشارات توس.
لنگ، جان. (1381). آفرینش نظریه معماری: نقش علوم رفتاری در طراحی محیط. ترجمه­ی علیرضا عینی­فر، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
لینچ، کوین. (1381). تئوری شکل شهر. ترجمه سید حسین بحرینی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
مقتدر، بهرام؛ اعتصام، ایرج و متین، مهرداد. (1398). تدوین چارچوبی جهت ارتقای تعاملات اجتماعی در معماری شهرک­های صنعتی نواحی روستایی، در دست چاپ.
ایزدی، ملیحه؛ محمدی، جمال. (1394). "شناسایی و ارزیابی شاخص­های کیفیتی فضاهای فرهنگی- اجتماعی (مطالعه موردی: کلان شهر اصفهان)". مطالعات برنامه­ریزی شهری، شماره 12، 11-33. 
تبریزی، امید؛ مختاباد امریی، سید مصطفی و فیضی، محسن. (1393). "اثرات طراحی فضاهای شهری و معماری جمع­گرا بر تعاملات و ارتباطات اجتماعی". مدیریت شهری، شماره 37، 257-271.
دانش­پور، سید عبدالهادی؛ چرخچیان، مریم. (1386). "فضاهای عمومی و عوامل مؤثر بر حیات جمعی". باغ نظر،  شماره 7، 19- 28.
رحیمی­نژاد، فرزاد؛ تیموریان، محمد و پیرمحمدی، محمد. (1395). "بررسی نقش عناصر تجمع­پذیر در تعاملات اجتماعی محله­های سنتی". شباک، شماره 4/11 و 4/12،  195-201.  
طهماسبی، ارسلان؛ بهزادفر، مصطفی. (1392). شناسایی و ارزیابی مؤلفه­های تأثیرگذار بر تعاملات اجتماعی. باغ نظر، شماره 25، 17- 28.   
قلمبر دزفولی، مریم؛ نقی­زاده، محمد. (1393). "طراحی فضای شهری به منظور ارتقا تعاملات اجتماعی". هویت شهر، شماره 17، 15-24.  
لنارد، کروهرست سوزان؛ و لنارد، هنری. (1377). "طراحی فضاهای شهری و زندگی اجتماعی". ترجمه رسول مجتبی­پور، معماری و شهرسازی، شماره 44 و 45، 81-90.
Cameron, G. (1961). Persepolis treasury tablets. Chicago: the University of Chicago.
Car, Stephen; Francis, Mark; Rivilin, Leanne; Stone, Andrew, Public Space. Massachusetts: Cambridge university press. 
Carr, S., & Frances, M.,&  Rivlin, L. G., & Stone, A. M. (1992). Public Spac. Cambridge University press, New York.
Garrison, M. (2002). Seal impression on the Persepolis fortification tablets, volume I: images of Heroic encounter, Oriental institute publication 117, Chicago: the university of Chicago press. 
Gehl, J. (1987). Life between buildings: using public space. Van Nostrand Reinhold, New York.
Hallok, R. (1969). Persepolis fortification tablets. Chicago: the university of Chicago oriental institute publications. 
Imanpour, M. (2004). The Construction of Apadana of Persepolis and Susa: which one was built first?. Proceedings of the First National Congress on Iranians Studies17-20,, 1-9.
Kent, R. (1961). Old Persian: grammar, texts, lexicon. New Haven: American oriental society.
Lefebvre, H. (1993). The Production of Space, translated by Donald Nicholson Smith, Oxford University Press, Oxford.
Loftland, L. (1998). The public realm. New York: Walter de Gruyter.
Rapoport, A. (1984). Culture and the urban order, in Agnew John Mercer and David Sopher (Eds.). the city in cultural context, Boston: Allen and Unwin.
Wekerle, G., & Whitman, C. (1995). Safe Cities: Guidelines for Planning, Design and Management. New York: Van Nostrand Reinhold.
Whyte, W. (1980). The social life of small urban spaces. Tuxedo, Printers II Inc, Maryland.