فرایند پذیرش مقالات

 

دیاگرام فرایند پذیرش مقالات

 

نحوه داوری در نشریه مطالعات هنر اسلامی

 

داوری همتا (Peer review)

همه مقالات پژوهشی، و بسیاری از مقاله های دیگر، که توسط نشریات موسسه مطالعات هنر اسلامی منتشر می شوند تحت یک فرایند داوری همتا بصورت کامل قرار میگیرند. این بررسی معمولا شامل بررسی توسط دو داور همتاست. هر کدام از ژورنال ها ممکن است در فرآیندهای داوری همتا متفاوت عمل کنند. برای ملاحظه سیاست داوری همتا در مورد هر یک از ژورنال ها، لطفا به وب سایت نشریه مراجعه کنید.

سیاست داوری همتا

تمام مقالات ارسالی به نشریات منتشر شده توسط موسسه مطالعات هنر اسلامی توسط سردبیر مورد ارزیابی قرار میگیرند و ایشان تصمیم میگیرند که آیا مقاله برای داوری همتا مناسب است یا خیر. در صورتی که سردبیر جزو نویسندگان باشد، یا هرگونه تضاد منافع در قبال هر مقاله ارسالی داشته باشد،  مورد نظر در لیست نویسندگان باشد و یا هر گونه منافع متقابل دیگری در مورد مقاله ارسالی خاصی داشته باشد، یکی دیگر از اعضای هیئت تحریریه برای پذیرش مسئولیت نظارت بر داوری همتا اختصاص می یابد. مقالات ارسالی که مناسب تشخیص داده می شوند توسط کارشناسان مستقل  برای داوری همتا ارسال می شوند. سردبیران بر اساس گزارش داوران تصمیم اتخاذ خواهند نمود و این گزارش ها همراه با تصمیم سردبیر درباره مقاله به نویسندگان ارسال خواهد شد. نویسندگان باید توجه داشته باشد که حتی در کنار یک گزارش مثبت، نگرانی های مطرح شده  توسط داوران دیگر ممکن است اساسا مقاله را تضعیف کند و در نتیجه باعث رد شدن مقاله گردد.

تمامی ژورنال های منتشر شده توسط موسسه مطالعات هنر اسلامی از یک رویه دو سو کور برای داوری استفاده میکنند. هم نویسندگان و هم داوران ناشناس باقی می مانند.

داوران همتا

نویسندگان در صورت تمایل میتوانند داوران بالقوه ای را پیشنهاد دهند؛ با این حال، تصمیم گیری در این مورد در اختیار سردبیر است. نویسندگان نباید همکاران اخیر و یا همکارانی که در موسسه یکسان کار می کنند را معرفی کنند. نویسندگانی که مایل به معرفی داور هستند می توانند در نامه همراه به این مسئله اشاره کنند و بایستی در صورت امکان، آدرس ایمیل موسسه یا اطلاعاتی که به سردبیر برای بررسی و تایید هویت داور معرفی شده کمک کند را  (برای مثال ORCID ID  یا Scopus ID  ارائه دهند.

نویسندگان نباید تعداد بیش از حدی از افراد را حذف کنند زیرا این کار ممکن است روند همتا را با مشکل مواجه کند. لطفا توجه داشته باشید که سردبیر ممکن است داوران حذف شده را انتخاب کند.

اطلاعاتی که عمدا تحریف شده اند مانند پیشنهاد داورانی با نام یا آدرس ایمیل جعلی ، منجر به رد مقاله شده و در راستای سیاست سوء رفتار، ممکن است به تحقیقات بیشتر  منجر شود.