فرمت نگارش مقاله و فایل های ضروری

 

نویسنده محترم، ارسال موارد زیر ضروری بوده و در صورت عدم ارسال هر یک از موارد ذکر شده، مقاله شما مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.لطفا مطابق توضیحات هر مورد، فایل های خود را ارسال نمایید.

1. مشخصات نویسندگان: دریافت فرمت نمونه

2. اصل مقاله بدون نام نویسندگان: دریافت فرمت همراه با توضیحات ، دریافت فرمت خام 
(توجه شود حتما مقاله خود را تحت فرمت تعریف شده توسط نشریه ارسال نمایید، جهت آگاهی بیشتر، صفحه راهنمای نویسندگان را مطالعه نمایید.)

3. فرم تالیف و افشاری تعارض منافع: دریافت فرم خام دیجیتال  ، دریافت فرم خام مناسب چاپ 

( جهت پر کردن فرم دیجیتال، در صورتی که از نسخه 2013 به بعد آفیس استفاده می کنید، پس از باز کردن فایل، از بخش View، بر روی Edit Ducoment کلیک کرده و اقدام به ویرایش متن نمایید. توجه داشته باشید که بارگذاری تصاویر امضای نویسندگان در داخل فرم اجباری میباشد.)

4. چکیده انگلیسی: دریافت فرمت نمونه (دقت شود فایل چکیده تفصیلی انگلیسی  خود را، شامل چکیده، مقدمه، نتیجه گیری و منابع، از این طریق ارسال نمایید.)

5. مراجع و منابع: دریافت فرمت نمونه فارسی ، دریافت فرمت نمونه انگلیسی (بارگذاری هر دو فایل به صورت جداگانه الزامی میباشد)

6. چکیده تفصیلی: دریافت فرمت نمونه (چکیده تفصیلی فارسی شامل چکیده، مقدمه، نتیجه گیری و منابع می باشد.)