تصویر سازی منظومه های غنایی در تطبیق با نگاره های خمسه شاه طهماسبی ( با تاکید بر چهار منظومه: سلیم و سلمی، فیروز و نسرین, تا و دمن, ناز و نیاز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 زبان و ادبیات فارسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، اراک، ایران.

2 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، اراک، ایران

3 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، اراک، ایران

10.22034/ias.2020.215234.1139

چکیده

امروزه محیط زیست و معضلاتی که آن را تهدید می­کند، یکی از مهم­ترین چالش­های پیش رو در جوامع مختلف است. بنابراین، این مسئله ابعاد مختلف طرح­های و ایده­های نو در جامعه را تحت شعاع قرار می­دهد.  معماری  به عنوان یکی از ساختارهایی که ارتباط نزدیکی با زمین و چهره طبیعیت دارد، می­تواند نقش مهمی در مسائل زیست محیطی داشته باشد. جزیره کیش یکی از مناطق مهم و  استراتژیک در جغرافیای کنونی ایران است که مورد توجه بخش گردشگری و  فرهنگی است. لذا بررسی معماری  ساحلی در آن  و چالش­های زیست محیطی که با آن مواجهه است، مسئله مهم و قابل ارزیابی است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش و ماهیت جزء پژوهش­های توصیفی - تحلیلی می­باشد. در این پژوهش ضمن شناخت مقدماتی از گردشگری ساحلی به بررسی نقش گردشگران و تأثیرات زیست محیطی پروژه­های مرتبط با آن در تخریب محیط زیست و معماری ساحلی جزیره کیش  پرداخته شده است. در این پژوهش اطلاعات جمع­آوری شده به کمک مدل تحلیلی SWOT مورد پردازش و تجزیه و تحلیل قرار گرفته­اند. یافته­های پژوهش نشان می­دهد براساس ماتریس ارزیابی عوامل داخلی نشان می­دهد که عوامل داخلی در امر گردشگری و معماری ساحلی واکنش مناسبی نداشته است و  از قوت­ها در مقابل ضعف­ها به طور مناسبی استفاده نشده است. همچنین بررسی ماتریس ارزیابی عوامل خارجی نشان می­دهد ارگان­ها و گردشگران در امر معماری و گردشگری ساحلی نسبت به عوامل خارجی واکنش نسبتاً مناسبی داشته­اند و علی­رغم ضعف درونی، می­توان با استراتژی­های تعاملی، مبتنی بر ماتریس تعیین راهبرد بهینه، از فرصت­های موجود در جهت رفع موانع استفاده نمود.
اهداف پژوهش:
1.بررسی قوت­ها، ضعف­ها، فرصت­ها و تهدیدهای موثر بر معماری ساحلی
2.یافتن راهبردهای بهینه جهت بهبود کیفی معماری ساحلی در کیش
سؤالات پژوهش:
1. عوامل زیست محیطی پروژه­های مرتبط با گردشگری، چه تأثیری در معماری ساحلی کیش خواهد داشت؟
2. راهبردهای مقابله با تأثیرات مخرب بر معماری ساحلی جزیره کیش کدام­­اند؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Illustration of Lyrical Poetry in Comparison with Khamseh Shah Tahmasebi's Drawings (with Emphasis on Four Poems: Salim and Salmi, Firooz and Nasrin, Nel and Daman, Naz and Niaz)

نویسندگان [English]

  • morteza Talebi 1
  • Muhammad Reza Ghaderi 2
  • Muhammad Ali Davood Abadi Farahani 3
1 Ph.D student of Persian language and Literature, Islamic Azad University, Arak branch, Arak, Iran.
چکیده [English]

Poetry, a literary and artistic creation, is a combination of different elements. Imagination and illustration are significant aspects of poetry. Imaginary elements in this genre of literature play an important role in its beauty and permanence. Among these, lyrical poems are among literary forms in which illustration is prominently visible. Lyrical poetry is a reflection of the poet's personal feelings and emotions. Some literary works such as Khamseh Nezami, which were copied during the Safavid period, are also a reflection of pictorial and imaginative elements. The study of the reflection of illustration in the poems of lyrical poems with the five paintings of Shah Tahmasebi can illuminate the deep connection between poetry and painting. This descriptive and analytical method seeks to study the forms of imagination and illustration in systems such as Nasrin and Firooz, Salim and Salmi, Nel and Daman, Naz and Niaz. The research findings indicate the deep presence of illustration and imagination in such poetic artworks. The use of rhetorical industry, style and innovation of illustration is almost the same in all systems, but the style of illustration of the story of "Nel and Deman" has changed outlook midway. The most common criteria used in the imagination and illustration of these few systems are on such axes as emotion, communication and information, social class, the position of the beloved, speech and conversation, carpentry, planets and natural elements. In Khamseh Shah Tahmasebi's paintings, the element of imagination and illustration such as mourning, beloved, speech and natural elements can be evidently seen.
Research aims:
1. The place of illustration and imagination in four systems: Salim and Salmi, Firooz and Nasrin, Nel and Daman, Naz and Niaz.
2. A comparative study of pictorial and imaginative elements in the lyrical poetry with the paintings of Khamseh Shah Tahmasebi.
Research questions:
1. What effect and role does imagery and imagination have on the poetry of Salim and Salmi, Firooz and Nasrin, Nel and Daman, Naz and Niaz?
2. What are the similarities between the pictorial and imaginative elements in lyrical poems such as Salim and Salmi, Firooz and Nasrin, Nel and Daman, Naz and Niaz with the five paintings of Shah Tahmasebi?

کلیدواژه‌ها [English]

  • Illustration
  • Imaginative
  • Lyrical Poems
  • Khamseh Shah Tahmasebi Drawings