بایسته ها و خواسته های مدنی در اشعار ملک الشعرا بهار و نمود ان در گردشگری فرهنگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران.

2 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران (نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران

4 استادیار گروه حقوق، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران

چکیده

حقوق شهروندی و مدنی مجموعه‌ای از حقوق عمومی است که به شهروندان یک کشور با در نظر گرفتن دو اصل کرامت انسانی و عدالت تعلّق می‌گیرد. آثار ادبی در هر دوره تاریخی بیانکننده نگرش‌ها، آرمانها و ‌ارزش‌های یک قوم میباشند و خواستههای مدنی یکی از آموزههای اخلاقی و اجتماعی است که کم و بیش در این آثار دیده می‌شود. مطالبه حقوق شهروندی در ایران از دوره مشروطه به شکل جدّی آغاز شد و ملکالشعرا بهار در کنار دیگر شاعران آن زمان، این خواسته‌ها را در اشعار خود انعکاس داده است. این مقاله با هدف بررسی برجسته‌ترین خواسته‌های مدنی در اشعار محمدتقی بهار به روش توصیفی – تحلیلی صورت گرفته است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که شاخصترین خواسته‌های مدنی در دیوان بهار یعنی آزادی، عدالت و حقوق زنان در کنار دیگر مقولهها نظیر رفاه اجتماعی، رفاه اقتصادی، بخشش، علمآموزی، امنیّت و ... بیانگر اندیشه حقجویانه‌ی ملک-الشعرا میباشد.
اهداف پژوهش:
1. بررسی آشنایی ملکالشعرای بهار با منشور حقوق شهروندی.
2. بررسی درونمایه‌های اصلی شعر ملکالشعرای.
سوالات پژوهش:
1. آیا ملکالشعرای بهار با منشور حقوق شهروندی آشنا بود؟
2. درون مایه‌های اصلی شعر ملکالشعرای بهار چه میباشد؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Interdisciplinary Study of Civil Requisites and Requirements in the Poems of Malek o’Shoara Bahar and its manifestation in cultural tourism

نویسندگان [English]

  • Alireza Rostamighadi 1
  • Ahmad Karimi 2
  • Koros Karimpasandi 3
  • Asghar Abbasi 4
1 PhD Student in Persian Language and Literature, Department of Persian Language and Literature, Chalous Branch, Islamic Azad University, Chalous, Iran
2 Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Chalous Branch, Islamic Azad University, Chalous, Iran
3 Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Chalous Branch, Islamic Azad University, Chalous, Iran
4 Assistant Professor of Law, Chalous Branch, Islamic Azad University, Chalous, Iran
چکیده [English]

Citizenship and civil rights are a set of public rights that are issued to citizens of a country considering two principles of human dignity and justice. In each historical period, literary works indicate attitudes, ideals and values of a people and civil requirements are one of the moral and social teachings that are seen in these works more or less. In Iran, citizenship rights requirements began seriously during the Constitutional period and together with other poets of that time, Malek o’Shoara reflected these requirements in his poems. This paper aimed to study the most striking civil requirements in the poems of Mohammed Taghi Bahar through descriptive-analytical method. The research findings indicate that the most distinctive civil requirements in Bahar’s poetical works namely freedom, justice and female rights together with other topics like social welfare, economical welfare, forgiveness, science learning, security and … infer Malek o’Shoara’s right-seeking thought.
Research aims
1. A study of the familiarity of Malek o’Shoara Bahar with the Charter of Citizenship Rights.
2. A study of the main themes of Malek o’Shoara Bahar poems.
Research questions:
1. Was Malek o’Shoara Bahar familiar with the Charter of Citizenship Rights?
2. What are the main themes of Malek o’Shoara Bahar poems?

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bahar’s Poems
  • civil rights
  • Justice
  • freedom
  • Female Rights