تبیین نقش فضاهای شهری دانش بنیان در پرورش خلاقیت کودکان با تاکید بر پارک های علم و فناوری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نطنز، ایران

2 معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نطنز، ایران

چکیده

پارک‌های علم و فناوری، به منظور اهداف فناورانه، توسعه پایدار ایجاد شده‌اند. با مشارکت کودکان در پارک‌های علم و فناوری و سرمایه‌گذاری بر خلاقیت آنان می توان با ایجاد فضاهای محرک زمینه را برای آموزش، کارآفرینی و بهره‌گیری از نیروی استعداد کودک در آینده فراهم نمود. آنچه در پارک علم و فناوری کودک و نوجوان مهم جلوه می‌نماید، آموختن مهارت‌های لازم برای خلاق بودن است. امروزه مطالعات در خصوص ویژگی مؤثر بر خلاقیت کودک نشان‌داده‌است که محیط کالبدی نقش برجسته‌ای در شکوفایی خلاقیت ایفا کرده و با داشتن برخی خصوصیات، روند رشد خلاقیت را در کودک تسهیل می‌کند.
در پژوهش حاضر، مولفه‌‌‌های موثر در ارتقای خلاقیت کودکان، در دو دسته عوامل محیطی و عوامل فردی بررسی شد. یافته‌های این پژوهش تأثیر عوامل محیطی را بر خلاقیت به عنوان مهم‌ترین عامل می‌نمایاند. علاوه بر این محیط های ساخته شده نه فقط با جنبه‌های کالبدی بلکه از طریق سازمان روان شناختی خود بر شکوفایی و پرورش خلاقیت کودکان اثر می‌گذارند. در بررسی نتایج، عوامل فردی شامل هوش فرد پشتکار داشتن، ریسک پذیر بودن، مستقل بودن، کنجکاو بودن، خیال پرداز بودن و عوامل محیطی شامل تحریک کنندگی محیط، مقیاس، آسایش و ایمنی، بازی سازی، مشارکت مستقیم کودک در خلق فضا، پیچیدگی، انعطاف پذیری و استفاده از طبیعت تائید شد. همچنین محیط‌هایی که موجب سیالی فکر و آزادی در اکتشاف و روابط اجتماعی بیشتر در کودکان می شوند؛ آنها را به بازی در محیط دعوت می‌کنند، بر رشد خلاقیت تأثیر بیشتری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the Role of Knowledge-Based Urban Spaces in Developing Children's Creativity with Emphasis on Science and Technology Parks

نویسندگان [English]

 • zahra abbasi 1
 • somayeh abedi 1
 • hosein ziafat 2
1 Department of Architecture, Islamic Azad University, Natanz Branch, Iran
2 Islamic Azad University, Natanz Branch, Iran
چکیده [English]

Science and technology parks have been developed for the technological goals of sustainable development. Participation of children in the science and technology parks and investing in their creativity, they can improve education, entrepreneurship and the use of future childhood talent. What is important in this Park for children is learning the skills and be creative. Nowadays, studies about the effect on the creativity of the child indicate that the physical environment plays a prominent role in the creativity flourishing and, with some characteristics, facilitates the process of creativity development in the child. IN the present study, effective factors in promoting children's creativity were studied in two groups of environmental factors and individual factors. The findings of this research show the effect of environmental factors on creativity as the most important factor
In reviewing the results, individual factors including persistent intelligence, risk appetite, independence, curiosity, imagination and environmental factors including environmental stimulation, scale, comfort and safety, play, direct child involvement in space creation, complexity , Flexibility and nature's use. Also, environments that create fluidity of thought and freedom in discovering and building more social relationships in children, inviting them to play in the game, have an impact on creativity.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Child
 • science and technology park
 • creativity Development
 • knowledge based urban spaces
 • play

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1398
 • تاریخ دریافت: 17 شهریور 1398
 • تاریخ بازنگری: 05 خرداد 1399
 • تاریخ پذیرش: 24 شهریور 1398