تاثیر پیمان های شاهنامه در انتقال اندیشه ایرانشهری به دوره اسلامی ( با تاکید بر تصاویر شاهنامه بایسنقری)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی کاشان

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

3 استادیاردانشگاه آزاداسلامی واحدکاشان

چکیده

تداوم اندیشه ی ایرانشهری درگذاربه دوره ی اسلامی عامل اساسی بر تداوم تاریخ وفرهنگ ایران به شمار می رود.این اندیشه به رغم تحول و گسستی که درظاهرحاکمیت برایران زمین پیداشد- برعکس ادبیات (دوقرن سکوت)- بدون ایستایی، جریان داشته است.تا جایی که درگذاری از تاریخ سیاسی این سرزمین اندیشه ی انتقال یافته ی باستانی ایرانشهری، تداوم بخش«وحدت ملی»وشالوده ی استواری بر تصمیمات سیاسیون بوده، دستاورداین تصمیمات درآثارنوشتاری ودرمضمون«سیاست نامه نویسی»ظهورمی کند.از آنجایی که سیرتاریخ سیاست نویسی در ایران نوشته نشده،اهمیت این جریان ومعنای آن برای فهم تاریخ سیاسی وبهره مندی از این اندیشه،درسیاستگذاری ها مغفول مانده است. «شاهنامه ی فردوسی» نوشته ای بی نظیردرادبیات جهانی به شمار می رود که توانسته در پیوند باخدای نامه های باستانی واندیشه ی سیاسی ایرانشهری بازتابی از منابع مرتبط سیاسی دوره ی باستان را درگنجینه ی ارزشمند خودجای دهد،منابعی که به دست حکیم ابولقاسم فردوسی واواین تجربه را ،چون کاخی بلند درمضمون سیاست نامه به نظم درآورده است.در این مقاله دیدگاه سیاسی فردوسی درشاهنامه با پردازش به«پیمان»واکاوی و«تضمین»به عنوان یک قابلیت،دراجرایی شدن پیمان درشاهنامه بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Shahnameh Treaties on the Transition of Iranshahri Thought to the Islamic Period

نویسندگان [English]

 • nabiollah arazi jamkarani 1
 • mohamadreza sharifi 2
 • saeid kheyrkhah barzaki 3
1 PhD student of Persian Language and Literature, Kashan Islamic Azad University
2 Assistant Professor Islamic Azad University, Naraq Branch
3 Assistant Professor, Islamic Azad University, Kashan Branch
چکیده [English]

The persistence of Iranshahri thought during the Islamic period is a major factor in the continuation of Iranian cultural and cultural history. This thought, despite the breakthrough found in the rule of the Iranian land - in contrast to literature (twin silence) - has been nonstop. The incorporation of the political history of this land of ancient Iranian transcendental thought has been a continuation of the "national unity" and a solid foundation for policy decisions, the achievement of which appears in the writings and in the context of "policy writing", since the course of Iranian non-political writing The importance of this process and its meaning for understanding political history There is little left to this idea in policymaking. Ferdowsi's "Shahnameh" is a unique piece of world literature that has been able to provide a reflection of the relevant ancient political resources in the treasury of ancient letters and political thought of Iran Shahri in the treasures provided by Hakim Abulqasim Ferdowsi and his experience. In this article, Ferdowsi's political perspective in Shahnameh is examined by processing the "treaty" and "guarantee" as a capability to enforce the treaty in the Shahnameh.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Peyman
 • oath
 • Iranshahr Thought
 • Ferdowsi's Shahnameh
 • Politics

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1398
 • تاریخ دریافت: 13 مهر 1398
 • تاریخ بازنگری: 05 خرداد 1399
 • تاریخ پذیرش: 21 آبان 1398