سامانه مشابهت یاب متون علمی همیاب

سامانه مشابهت یاب متون علمی همیاب

از این پس تمام مقالات و متون ارسالی به نشریه مطالعات اسلامی با سامانه همیاب مشابهت یابی خواهند شد.