هزینه های انتشار مقاله

مجلۀ هنر اسلامی برای دریافت، داوری و انتشار مقالات علمی از نویسندگان محترم هزینه دریافت می‌کند. هزینه‌ها به‌تفکیک و طی مراحل مختلف (از ارسال نسخۀ اولیه تا انتشار) دریافت می‌شوند. نویسندگان باید در هنگام ارسال نسخۀ اولیۀ مقاله مبلغ 150 هزار تومان را برای ارزیابی اولیه، مشابهت‌یابی فارسی و ارزیابی هیئت منتخب تحریریه از طریق درگاه بانکی در سایت مجله پرداخت نمایند. پس از ارسال اولیه، در صورت تایید مقاله، در هر مرحله از نویسندگان درخواست می‌شود که هزینۀ مربوط به مرحلۀ بعد را پرداخت کنند. مراحل پرداخت و جزئیات مبالغ پرداختی در جدول زیر آمده است. 

 

جدول هزینه های انتشار مقاله

 

 توضیحات: 

  • در مقالاتی که بیش از یک نویسنده دارند، به ازای هر نویسنده بیشتر، مبلغ 90 هزار تومان دریافت می‌شود.

 

  • در مقالاتی که پس از صفحه‌آرایی بیش از 8 صفحه (با احتساب همۀ بخش‌های مقاله) باشند، به ازای هر صفحۀ اضافه (افزون بر 8 صفحه)، مبلغ 60 هزار تومان به هزینۀ پذیرش و انتشار مقاله افزوده می‌شود. 

 

  • در صورتی که مقاله از نظر داوران به اصلاحات اساسی و داوری مجدد پس از اصلاح نیاز داشته باشد، برای داوری مجدد از نویسنده مبلغ 80 هزار تومان اخذ می‌شود.

 

  • در صورتی که نظر داوران دربارۀ رد یا پذیرش مقاله یکسان نباشد و به رأی داور سوم نیاز باشد، برای داوری سوم از نویسنده مبلغ 100 هزار تومان اخذ می‌شود.

 

  • چنانچه نویسنده بعد از صدور پذیرش مقاله خود، به دلیل هر گونه اشتباهی در پروفایل، متن مقاله، پذیرش، نویسندگان و غیره، نیاز به اصلاح داشته باشد، جهت انجام اصلاحات از نویسنده مبلغ 300 هزار تومان اخذ می‌شود.

 

  • چنانچه نویسنده بعد از انتشار مقاله خود در سایت نشریه، به دلیل هر گونه اشتباهی در پروفایل، متن مقاله، پذیرش، نویسندگان و غیره، نیاز به اصلاح داشته باشد، جهت انجام اصلاحات از نویسنده مبلغ 500 هزار تومان اخذ می‌شود.

 

  • چنانچه نویسنده توانایی بارگذاری مقاله خود یا تکمیل اطلاعات مربوط به آن را نداشته باشد، جهت انجام این امور توسط نشریه، به نسبت حجم کار، تا مبلغ 400 هزار تومان اخذ میشود. پیشنهاد میشود قبل از این اقدام، نویسنده ابتدا راهنمای استفاده از سامانه را مطالعه بکند.

 

  • پس از مرحله داوری و اعلام اصلاحات به نویسندگان، حداکثر تنها 3 بار دسترسی نویسنده مسئول جهت انجام تغییرات در سامانه باز میشود. به ازای هربار باز شدن دوباره دسترسی مازاد بر سه نوبت، مبلغ 300 هزار تومان اخذ میشود.

 

 

 

توجه:

مبالغ دریافت شده از نویسنده در مرحله اول و دوم (بررسی اولیه و داوری)، چه در پذیرش عادی و چه در پذیرش سریع، هیچ گونه تعهدی برای نشریه نسبت به انتشار مقاله مورد نظر ایجاد نکرده و تحت هیچ شرایطی (منفی یا مثبت بودن جواب بررسی اولیه یا داوری) این مبالغ قابل عودت نمی باشند.