عناصر طبیعی و بصری در غزلیات بیدل دهلوی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ازاد همدان

2 استاد یار گروه زبان و ادبیات فارسی - دانشگاه ازاد همدان

3 استاد یار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ازاد همدان

چکیده

چکیده
فرهنگ و ادبیّات عامه با اعتقادات و باورهای کهن جوامع بشری پیوندی دیرپا دارد؛ بنابراین، سرمایة عظیمی است که یادگار ذوق هنری و احوال و روحیات مردم روزگاران گذشته است و سندی استوار در اثبات هویت ملی و فرهنگی اقوام بشری  به شمار می رود. یکی از عناصر فرهنگ و ادب عامه، باورها و عقاید عامیانه است که از گذشته های بسیار دور تاکنون در فرهنگ اغلب ملل وجود داشته و هر قومی متناسب با فرهنگ و باورها و اعتقادات خویش به بررسی آن می پردازد. از جمله شاعرانی که در شبه قارۀ هند به بررسی این باورها و عقاید عامیانه پرداخته، بیدل دهلوی است. دیوان غزلیات بیدل این قابلیت را دارد که مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد؛ بنابراین در این جستار که به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از ابزار کتابخانه‌ایی انجام گرفته، نگارندگان بر آن هستند که به بررسی قلمرو این عقاید و باورهای جذاب و ابعاد و مصادیق عناصر ادب عامّه در دیوان بیدل بپردازند. نتیجۀ این پژوهش نشان می‌دهد که بیدل دهلوی با توانایی و مهارت های علمی، مذهبی و اجتماعی خود، عناصر فولکلوریک و عقاید عامه را در قالب صور خیال در غزلیاتش به کار بسته و در عین حالی که ریشه و بافت این صور بلاغی را از زبان مردم و فرهنگ مردم گرفته است و به سروده های خود در قالب آفرینش‌های بلاغی و هنرنمایی‌های ادبی، رنگ و صبغه باورمند بخشیده است و تا حدّی که ادب عامه را مورد قبول محققان قرار می دهد تا بتوان از آن خاستگاه های فکری شاعر را بازشناخت.
اهداف تحقیق:
1-    بررسی عناصر طبیعی و بصری در غزلیات بیدل دهلوی.
2-    بررسی عقاید و باورهای عامیانه در قالب صور خیال در غزلیات بیدل دهلوی.
 
سؤالات تحقیق:
1-    عتاصر طبیعی و بصری چگونه در غزلیات بیدل دهلوی انعکاس یافته است؟
2-    عقاید و باورهای عامیانه و ابعاد و مصادیق عناصر ادب عامه در دیوان بیدل دهلوی چگونه بیان شده است؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Natural and visual elements in Bidel Dehlavi's sonnets

نویسندگان [English]

  • Morteza Kariminia 1
  • Shahrooz Jamali 2
  • Siavash Moradi 3
1 PhD student in Persian literature, Hamedan Azad University
2 Assistant Professor of Persian literature, Hamedan Azad University
3 Assistant Professor of Persian literature, Hamedan Azad University
چکیده [English]

Abstract
Folklore culture and literature have long been linked to the ancient beliefs and views of human societies, Hence, it has become a magnificent asset that is a reminder of the artistic tastes and moods of the people of the past and a solid evidence of the national and cultural identity of human beings. One of the elements of popular culture, folk beliefs and beliefs that has existed in the culture of most nations for so long, has been examined by each ethnicity in accordance with their culture and beliefs. Bidel Dehlavi is one of the poets who has explored these beliefs and opinions in the Indian subcontinent. Bidel's sonnets have the potential to be examined and analyzed; thus, in this descriptive-analytic study using library tools, the authors intend to explore the scope of these fascinating beliefs and dimensions, and the extents and instances of elements of popular culture in the poetry of Dehlavi. The result of this study shows that Bidel Dehlavi, with his scientific, religious and social abilities and skills, applied folklore elements and popular beliefs in the form of imagination in his sonnets while at the same time taking the roots and texture of these rhetorical forms from the language of the people and has added belief to his imaginative and literary artworks to the extent that he has permitted scholars to identify the intellectual origins of his poetry.
Research aims:
1- The examination of natural and visual elements in Bidel Dehlavi's sonnets.
2- The investigation of popular beliefs and principles in the form of imagination in Bidel Dehlavi's sonnets.
Research questions:
1- How is the natural and visual reflection reflected in Bidel Dehlavi's sonnets?
2. How are the popular beliefs, dimensions, and instances of elements of popular literature expressed in Bidel Dehlavi poetry?

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Bidel Dehlavi
  • folklore
  • sonnets
  • irony
  • examples