تصویرآرایی پیامبر (ص) و امامان شیعی (ع) در نسخه‌ی خطی حبیب‌السیر با محوریت بحارالانوار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، ایران،

2 استادیارگروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران،

3 دکترای تخصصی، استادیار پژوهشکده علوم و فرهنگ اسلامی، مشهد، ایران

چکیده

به تصویر کشیدن سیمای پیامبر و امامان (علیهم السلام) و تعالی تلألؤ آن‌ها در شمایل‌نگاری یکی از مضامین تصویرآراییِ نگارگری روایات دینی است که همواره مورد توجه هنرمندان بوده است. نسخه‌ی خطی حبیب‌السیر که کتابی تاریخی و نوشته مورخ شیعی است، شامل نگاره‌هایی از رخدادهای تاریخی حقانیت شیعه است. این نگاره‌ها در بردارنده‌ی مضامین، نقش‌ها و نمادهای شیعی همچنین شمایل‌نگاری تصویر پیامبراکرم (ص) و ائمه‌ی معصومین (ع) است و حوادث و رویدادهای تاریخی شیعه را بر اساس روایات شیعی به تصویر می‌کشد. در این میان، کتاب مذهبی و اسلامی بحارالانوار یکی از مهم‌ترین کتاب‌های جامع حدیث و رخدادهای شیعه است که مجموعه‌ای از آموزه‌ها و تعالیم شیعی را در برمی‌گیرد؛ بنابراین این پژوهش می‌کوشد با بررسی تصویرآرایی و شمایل‌نگاری پیامبر و ائمه‌ی اطهار در نسخه‌ی خطی حبیب‌السیر در ارتباط با روایات ذکرشده در بحارالانوار وجوه روشنی از سیمای درونی آنان را به تصویر بکشد و در پس آن، به تحلیل و واکاوی کاربرد مفاهیم و نمادهای شیعی در این نگاره‌ها بپردازد. روش پژوهش توصیفی_‌تحلیلی است و روش گردآوری اطلاعات به شیوه‌ی مطالعه‌ی منابع کتابخانه‌ای. دستاوردهای پژوهش نشان می‌دهد که تا زمان صفوی در نگاره‌های مذهبی به علت نبود مخالفت،‌ چهره‌های انبیا و اولیاء به تصویر کشیده می‌شد اما بعد این دوران به علت مخالفت علمای دینی چهره‌ها پوشانده شده‌اند و هنرمندان با استفاده از نمادهای دینی سعی در نشان دادن تصویر والایی از پیامبر و ائمه‌ی معصومین (ع) داشتند. همچنین با تطبیق روایات حوادث شیعی بحارالانوار در تصویرسازی و شمایل‌نگاری نگاره‌های حبیب‌السیر می‌توان به برداشت تصویری و نمادین هنرمند از رویدادهای شیعی دست یافت.
اهداف پژوهش

بررسی تصویرآرایی و شمایل‌نگاری پیامبر و امامان شیعی در نسخه‌ی خطی حبیب‌السیر.
تحلیل و واکاوی کاربرد مفاهیم و نمادهای شیعی مرتبط با مضامین بحارالانوار در نگاره‌ها.

سؤالات پژوهش

مضامین مطرح‌شده در نگاره‌های حبیب‌السیر عموماً چیست؟
چگونه می‌توان از بررسی گزارش‌ها و جمع‌بندی‌های بحارالانوار به اصول حاکم بر روایت تصویری پیامبر و امامان شیعه (علیهم السلام) در نگارگری نگاره‌های حبیب‌السیر دست یافت؟
آیا تسلط فرهنگ شیعی در آفرینش نگاره‌هایی حبیب‌السیر تأثیرگذار بوده است؟
حضور علی (ع) به‌عنوان مظهر شیعه در این نگاره‌ها تا چه حد گسترده است؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Illustration of the Prophet and the Shiite Imams in the Habib al-Siar Manuscript with the Emphasis on Bahar-al-Anvar

نویسندگان [English]

  • Reza Noranian 1
  • Shahrbano Delbari 2
  • Mohammad Baghestani 3
1 Department of History and Civilization of Islamic Nations, Faculty of Islamic Theology and Education, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran,
2 Assistant Professor Department of History and Civilization of Islamic Nations, Faculty of Islamic Theology and Education, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran,
3 PhD, Assistant Professor, Research Institute of Islamic Sciences and Culture, Mashhad, Iran,
چکیده [English]

The depiction of the image of the Prophet and the Imams (pbuh) and their excellence in iconography is one of the themes of the pictorial decoration of religious narratives that has always been of interest to artists. The manuscript of Habib al-Siar, a historical book written by a Shiite historian, contains images of historical events of the Shiite legitimacy. These paintings contain Shiite themes, maps and symbols, as well as iconography of the Holy Prophet (PBUH) and the Imams of the Infallibles (AS), and depict Shiite historical events based on Shiite narrations. Among these, the religious and Islamic book of Bahar-al-Anvar is one of the most important comprehensive books of Shiite hadith and events that includes a collection of Shiite instructions and teachings; Therefore, this study attempts to depict the clear aspects of their inner appearance by examining the image of the Prophet and the Imams in the manuscript of Habib al-Sir in connection with the narrations mentioned in Bahar-al-Anvar; moreover, the images are analyzed and scrutinized by the use of Shiite concepts and symbol. The research method carried out in this research is descriptive-analytical and the method of data collection is accomplished via library resources. Research shows that until the Safavid period, religious figures depicted the faces of prophets and saints due to a lack of opposition, but later, due to the disagreement from religious scholars, faces were covered and artists tried to show an extraordinary appearance by using religious symbols. Also, by applying the narrations of the Shiite events of Bahar-al-Anvar in the illustrations and iconography of Habib al-Siar’s paintings, it is possible to obtain a visual and symbolic image of the artist from the Shiite events.
Research objectives
1. To study the image and iconography of the Prophet and the Shiite Imams in the manuscript of Habib-al-Siar
2. To analyze the application of Shiite concepts and symbols related to the themes of Bahar-al-Anvar in the drawings.
Research questions
1. What are the general themes of Habib al-Siar's paintings?
2. How can the principles governing the visual narration of the Prophet and the Shiite Imams (pbuh) in the painting of Habib al-Siar be scrutinized by examining the the Bahar-al-Anvar?

کلیدواژه‌ها [English]

  • Habib al-Sir
  • Bahar-al-Anvar
  • Illustration
  • Prophet (PBUH)
  • Shiite Imams
The Holy Quran (2010). translated by Seyyed Mohammad Reza Safavi, Qom: Ma'aref Publishing House.
Ahmadi, B. (1991). Text Structure and Interpretation, Volume One, Tehran: Markaz Publishing.
Afshari Faraki, M. (2010). A Study of the Trend of Symbolism of Icons in Islamic Painting, Bi-Quarterly Journal of Islamic Art Studies, Year 7, Issue 13, Tehran: Institute of Islamic Art Studies.
Ambrose Story, Ch. (1362). Persian Literature Based on Story Writing, Translated by Yova Bergel (into Russian), Translators: Yahya Arinepour, Sirus Izadi and Karim Keshavarz, Tehran: Ahmad Manzavi Press.
Bahar, M. T. (1977). Stylistics (History of the Evolution of Persian Prose), Tehran: Amirkabir Publications.
Hosseini Rad, A. (2006). Masterpieces of Iranian Painting (with Frame), Translators: Karbasi, Claude. Piety, Marie. Parishanzadeh, Payam, Tehran: Museum of Contemporary Art.
Khwandmir, Gh. bin H. (1875). Habiba al-Sir in the news of mankind, by Mirza Ali Mohammad Khan, Bombay.
Masterpieces of Iranian Painting (2005). Tehran: Museum of Contemporary Art.
Shafiee Kadkani, M. R. (1358). Imaginations in Persian Poetry, Tehran: Agah.
Tabatabai, S. M. H. (1417). Al-Mizan Fi Tafsir Al-Quran, Volume 13, Qom: Islamic Publications Office.
Tabarsi, F. Ibn H. (1372). Majma 'al-Bayan fi Tafsir al-Quran, Tehran: Nasser Khosrow.
‌ Cooper, GC (2000). Illustrated Culture of Traditional Symbols, translated by Maliheh Karbasian, Tehran: University of Arts.
Majlisi, M. B. (1404 AH). Bihar Al-Anwar, Beirut: Al-Wafa Institute.
Hamilton, M. (1998). Sociology of Religion, translated by Mohsen Thalasi, Tehran: Tebyan.
Afshari Faraki, M., Ayatollah, H., Rajabi, M. A. (1384). "Study of the Symbolism Trend of Icons in Islamic Painting from a Semiotic Perspective", Journal of Islamic Art Studies, No. 13, Autumn and Winter, pp. 37-54.
Afshari, M., Ayatollah, H. and Rajabi, M. A. (2010). "Study of the trend of symbolism of icons in Islamic painting from the perspective of semiotics", Islamic Art Studies, No. 13, Fall-Winter 2010, pp. 37-54.
Akbari, F. (1387). "Introducing the Sea of ​​Lights", Teachers Magazine, No. 27, pp. 212-224.
Skilled gardener, S. and Amani, F. (1391). "Pictures of the Ascension of the Prophet (PBUH), Journal of Information, Wisdom and Knowledge", seventh year, number 4. pp. 18-23.
Rajabi, F. (1389). "Research in Shiite Manuscripts of Habib Al-Seer", Binab Magazine, No. 17, pp. 18-23.
Zolfi, S.; Delbari, Sh.; Asadbeigi, A. and Mahdavi Damghani, M. (1398). "Shiite Manifestations in Qazvin with Emphasis on Illustrated Historical Sources", Islamic Art Studies, Fifteenth Year, No. 35, Fall 1398, pp. 319-346.
Saeedizadeh, M. J., Alidoost, A. A. (2016). "The effect of jurisprudence on the formation of folders in the image of the Prophet (PBUH) and Imams (AS) in Safavid Iran (908-1035 AH)", Theology of Art, No. 4, Spring 2016, p. 145-176.
Saeedizadeh, M. J. and Mousavi Gilani, S. R. (2014). "Study of the context and causes of reluctance of Muslim painters to iconography of the Prophet of Islam (PBUH) before the patriarchal period", Nagreh, No. 31, Fall 2014, pp. 36-46.
Shaqlanipour, Z., Ghazizadeh, Kh. and Hasili, P. (1397). "Study of the effect of Shiite texts on iconography of Imam Ali (AS) in Tahmasebi's drawings", Islamic Art Studies, Fourteenth Year, No. 32, Winter 1397, pp. 97- 131.
Shayestehfar, M., Abdolkarimi, Sh. (2016). "Visual Elements of the Events of the Life of the Prophet of Islam (PBUH) in the Drawings of the Society of Historians", Islamic Art Studies, Twelfth Year, No. 25, Fall-Winter 2016, pp. 37-52.
Shayestehfar, M., Kian, K. and Shayestehfar, Z. (2011). "Thematic study of iconography of the Prophet of Islam (PBUH) in the painting of the patriarchal period and Jesus Christ in the religious painting of late Byzantium", Islamic Art Studies, No. 14, Spring and Summer 2011, Pp. 41-60.
Sedaghat, F., Khorshidi, Z. (2009). "A Study of Religious Themes in the Manuscripts of the Society of Histories", Islamic Art Studies, No. 10, Spring and Summer 2009, pp. 77-98.
Sedaghat, M. (2007). "The first prophets in the paintings of the stories of the prophets Abu Ishaq Neyshabouri", Islamic Art Studies, No. 7, Fall and Winter 2007, pp. 23-46.
Capadona, A. (1383). "Religious Art, Religion and Art", translated by Farhad Sasani, Binab, No. 7, pp. 100-109.
Latifian, N. and Shayestehfar, M. (2002). "Study of characteristics and comparative study of Iranian paintings in the Timurid and Safavid eras (two Shahnamehs of Baysanghari - Shah Tahmasebi)", Teacher of Art, Volume 1, Number 2, pp. 55-66.
Majidi Khameneh, F. (1387). "Sports in Iranian Paintings", Book of the Month of Art, pp. 42-52.
Mohammadi, M. and Kipenberg, H. J. (1372). "Iconography and Religion", Farhang Magazine, Winter 1993 - No. 16, pp. 139-137.
Kubler, G. (1962). The shape of time. New haven.