ساختارشناسی مفهوم رضایتمندی مسکن با رویکرد فلسفه پدیدارشناسی (نمونه موردی، خانه قاجاری شیخ‌الاسلام و چند مجتمع مسکونی در زنجان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری معماری، گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 حسین ذبیحی، دانشیار گروه شهرسازی و معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 دکترای تخصصی،استادیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین،ایران

چکیده

  سکونتگاه انسان، همواره جایگاه و اهمیت ویژه­ای در تأمین آسایش، آرامش و رضایتمندی وی داشته است.  از این­رو، «سر پناه» در اندیشه انسانی، دیرینه­ای به درازای تاریخ زندگی گروهی و اجتماعی دارد. امروزه، شماری بر این باورند که در دوران مدرن، معماری بیشتر چشم و منظر بصری را در نظر می­گیرد و به سایر ادراک حسی و بدن انسان کم توجه است. این پژوهش می­کوشد، روند منطقیِ شناسایی و اولویت‌بندی عناصرِ تجربیِ چند حسی در ارتقای رضایتمندی مسکن را تدوین نماید. این کار پژوهشی بر اساس روش تحقیقِ آمیخته (کمی و کیفی)، همراه با استدلال منطقی انجام شده است. در بخش کیفی، روش مشاهده پدیدارشناسانه و مصاحبه،  جهت شناسایی عوامل موثر بر مطلوبیت به کار رفته است. در روشِ کمی، از پرسشنامه برای گردآوری داده­های جامعه آماری (ساکنان مجتمع­های مسکونی زنجان) استفاده شده است. یافته­های پژوهش نشان می­دهد که پیوند بین آگاهی مفهومی، ادراک چند حسی، این همانی با طبیعت و مطلوبیت سکونتگاه معنادار است. همچنین، مؤلفه­های حسی موجود در خانه­های بررسی شده، بر کیفیت­ محیطی آن و نیز بر مطلوبیت فضا و رضایتمندی ساکنان تاثیر دارند.
 
اهداف پژوهش:
1 . بررسی و شناخت مطلوبیت مسکن و مفهوم رضایتمندی از آن، با رویکرد فلسفه پدیدارشناسی.
2 . تدوین و ارایه مدل مفهومی مطلوبیت سکونتگاه.
سوالات پژوهش:
1. آیا بین مؤلفه­های حسی و معیارهای کیفیت یک مجموعه مسکونی رابطه معناداری وجود دارد؟
2 . آیا خانه فقط نیاز اولیه انسان را برآورده می­کند یا اینکه مفهومی فراتر از آن است؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Structuralism of the Concept of Housing Satisfaction with the Approach of Phenomenological Philosophy; (Case study, Qajar House of Shaykh al-Islam and Several Residential Complexes in Zanjan)

نویسندگان [English]

  • Yashar Aslanian 1
  • Hossein Zabihi 2
  • Kamal Rahbarimanesh 3
2 Associate Professor, Department of Urban Planning and Architecture, Faculty of Art and Architecture, Research and Science Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Architecture, Faculty of Architecture and Uraban Planning, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

Human habitation has always had a special place and importance in providing comfort, tranquility and satisfaction. Hence, "shelter" in human thought has a long history of group and social life. Today, some believe that in modern times, architecture pays more attention to the visual eye and less attention to other sensory perceptions and the human body. This research tries to formulate a logical process of identifying and prioritizing the experimental elements of multisensory in promoting housing satisfaction. This research work is based on mixed research method (quantitative and qualitative), with logical reasoning. In the qualitative section, the method of phenomenological observation and interview has been used to identify the factors affecting desirability. In a quantitative method, a questionnaire was used to collect data from the statistical community (residents of residential complexes in Zanjan). Findings show that the connection between conceptual awareness, multisensory perception, this identity with the nature and desirability of habitation is significant. Also, the sensory components in the surveyed houses affect its environmental quality as well as the desirability of the space and the satisfaction of the residents. 
Research objectives: 
1. Investigating and recognizing the desirability of housing and the concept of satisfaction with it, with the approach of phenomenological philosophy. 
2. Develop and present a conceptual model of residential utility. 
Research questions: 
1. Is there a significant relationship between sensory components and quality criteria of a residential complex? 
2. Does the house only meet the basic human need or is it a concept beyond that? 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Housing Satisfaction
  • multisensory experience
  • Architectural Phenomenology
  • Residential Complex
  • Zanjan
Brotherhood, Haniyeh; Bemanian, Mohammad Reza; Ansari, Mojtaba (1390). Recognition of the spiritual concept of "residence" in the traditional housing of the desert climate. Iranian Islamic city studies. Volume Two, Number Five, 102-95.
Exner, Ulrich; And Purcell, Dietrich. (2007). Basic concepts in space design, (Shadi Azizi and Safoura Olenj, translators). Tehran: New Thought Publishing.
Irvani, Mahmoud and Mohammad Karim Khodapanahi (1992), Psychology of Emotion and Perception, Tehran: Samat Publications.
Bashlar, Gaston. (1391). Poetics of space, (Maryam Kamali and Mohammad Shirbacheh, translators). Tehran: Roshangaran Publications and Women's Studies.
Barimani, Allaleh, (1391) Assessing the phenomenological components for sensory evaluation. Master Thesis, Imam Khomeini International University, Qazvin.
 Bell, Simon. (1382). Pattern, perception and process perspectives. (Behnaz Aminzadeh, translator). Tehran: University of Tehran.
Bemanian, Mohammad Reza; Mahmoudinejad, Hadi; Pourjafar, Mohammad Reza; Ansari, Mojtaba; Taqvaee, Ali Akbar (1387). Phenomenology of the urban environment. Journal of Environment, Volume 10, Number 4, 297-282.
Pakzad, Jahanshah, Bozorg, Hamideh (1391). Alphabet of environmental psychology for designers. Tehran: Armanshahr.
Palasma, Johani. (1393). Skin eyes, architecture and sensory perceptions. (Ramin Quds, translator). Tehran: Parham Naghsh, Treasure of Art.
Partovi, Parvin. (1392). Phenomenology of place. Text Institute: Tehran.
Fifteen, Monira. (1394). Philosophy of architecture; Interview with Mehrdad Qayyumi Bidhendi. Journal of Wisdom and Knowledge Information. Number One Hundred and Twelve, 12-5.
Hamzeh Nejad, Mehdi; Dashti, Mina (1395). A Study of Traditional Iranian Houses from the Perspective of Phenomenologists and Spiritual Traditionalists. The role of the world - theoretical studies and new technologies in architecture and urban planning. Volume 6 Number 2 Pages 24-35.
Chermayev, search; Alexander, Christopher. (1371). Areas of collective and private life; Towards a human architecture. (Manouchehr Mazini, translator). Tehran: University of Tehran.
Zabihi, Hussein; Habib, Farah; Leadership, character, perfection. (1390). The relationship between the level of satisfaction with residential complexes and the impact of residential complexes on human relations (a case study of several residential complexes in Tehran). City Identity Quarterly. Fifth Year, No. 8, 118-103.
Sarmad, Zohreh; Bazargan, Abbas; Hejazi, the goddess. (1396). Research Methods in Behavioral Sciences. Tehran: Ad.
Schultz, Christian Norbury. (1384). The concept of habitation, towards allegorical architecture. (Mahmoud Amirirahmadi, translator). Tehran: Ad.
Shirazi, Mohammad Reza (1391). The Architecture of the Senses and the Delicate Phenomenology of Johann Palasma. Tehran: New Event.
Talebzadeh, Seyed Hamid (1385). Sensory perception in Merleau-Ponty phenomenology. Journal of Philosophy. Volume 34, Number 1, 72-63.
 Grotter, Rogge Kurt (2009). Aesthetics in Architecture, (Jahanshah Pakzad and Abdolreza Homayoun Translators), Tehran: Shahid Beheshti University Press.
Golkar, Kourosh (1387). Visual environment of the city; The evolution from a decorative approach to a sustainable approach. Journal of Environmental Sciences. 5 (4): 95- 114.
Lang, John (2004), Creation of Architectural Theory, translated by Alireza Einifar, University of Tehran, Tehran.
Moin, Mohammad (1381). Moein dictionary. Tehran: Edna: The New Way Book.
Nurberg Schultz, Christian. (1393). Existence, space and architecture. (Vida Nowruzborazjani, translator). Tehran: Parham Naghsh.
Nurberg Schultz, Christine. (1380). Location phenomenon. (Nir Tahoori, translator). Architect Quarterly. No. Thirteen, 12-4.
Nietzsche, Friedrich-Wilhelm; Heidegger, Martin; Foucault, Michel; Gadamer, Hansgeorg. (1393). Modern hermeneutics; Structures option. (Babak Ahmadi, Mehran Mohajer, Mohammad Nabavi, translators). Tehran: Markaz Publishing.
Hall, Steven; Palasma, Johani; Perzgomes, Alberto. (1394). Perception questions; Architectural phenomenology. (Morteza Nikfitrat, Seyedeh Sedigheh Mirgozar, Ehsan Bitraf, translators). Tehran: Fekr-e No.
English sources
Aiello, Antonio; Ardone, Grazia, Rita; Scopelliti, Massimiliano. (2010). Neighborhood Planning Improvement: Physical Attributes, Cognitive and Affective Evaluation and Activities in Two Neighborhoods in Rome. Journal of Evaluation and Program Planning, 33, 264-275.
 Bonaiuto, Marino; Fornara, Ferdinando; Bonnes, Mirilia. (2006). Perceived Residential Environment Quality In middle - And low - Extension Italian Cities. Revue Européenne de Psychologie Appliquée, 56 / European Review of Applied Psychology, 56. 23-34.
Hale, Jonatan A. (2000). Building Ideas: An Introduction To Architectural Theory. John Wiley & Sons, Chichester, England.
Hauge, Ashild, Lappegard. (2007). Identity and place: a critical comparison of three identity theories. Architectural Science Review. 50 (1): 44-51.
Mirzadeh, M. (2009). Statistical analysis with spss software. Tehran: Tayma.
Jay, M., (1994), “Downcast Eyes — The Denigration of Vision with Twentieth-Century French Thought,” University of California Press (Berkeley and Los Angeles).
Joedicke, Jurgen. (1985), "Space and Form In Architecture". Stuttgart: Karl Kramer Verleg.
Johnson, A. (2009). “Visualization Techniques, Human Perception and The Built Environment, Built Environment Research Papers, 2 (2): 93-103.
Moran, Dermot; Mooney, Timothy (2002). The Phenomenology Reader. New York: Routledge.
Pallasmaa, J. (1992). Identity, Intimacy and Domicile: Notes on the phenomenology of home. Retrieved June3,2017.From http://www.uiah.fi/studies/history2/e_ident.htm
Wohlwill, J. F. (1968). Amount of stimulus exploration and preference as differential functions of stimulus complexity. Perception & Psychophysics, 4 (5), 307-312.