دوره و شماره: دوره 16، شماره 37، بهار 1399 
7. کاربرد مفهومی رنگ در دو اثر منظوم «خسرو و شیرین» و «لیلی و مجنون»

10.22034/ias.2020.108557

محمدرضا رضانژاد؛ احمد غنی پور ملکشاه؛ مرتضی محسنی؛ مسعود روحانی


8. تأثیر خدمات فرهنگی-مذهبی زرتشتیان بر گسترش تحولات تمدن ایرانی-اسلامی

10.22034/ias.2020.109316

الهه ضیائی؛ شهربانو دلبری؛ اردشیر اسدبیگی؛ سید حسین رئیس السادات