دوره و شماره: دوره 15، شماره 36، زمستان 1398 

مقاله پژوهشی

1. اتحاد دین و سیاست از نظرگاه روضۀ العقول (مرزبان نامه بزرگ ساسانی)

صفحه 1-21

10.22034/ias.2020.200963.1021

لیلا ولیان؛ شهروز جمالی؛ رضا صادقی شهپر


3. شادمانی در غزلیات سعدی و انعکاس آن در نگارگری ایرانی

صفحه 61-80

10.22034/ias.2020.103891

محمد حسن دوستی؛ ملک محمد فرخزاد؛ رضا حیدری نوری


4. کنگاشی پیرامون بازشناسی عوامل تخریب مجموعه ی تخت جمشید

صفحه 81-100

10.22034/ias.2020.103892

امیر حسین سلطانی؛ بهمن فیروزمندی؛ رضا شعبانی صمغ آبادی؛ هایده خمسه