تبیین نقش فضاهای شهری دانش بنیان در پرورش خلاقیت کودکان با تاکید بر پارک های علم و فناوری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نطنز، ایران

2 دکترای تخصصی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نطنز، ایران

3 دکترای تخصصی، استادیار و معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نطنز، ایران

چکیده

پارک های علم و فناوری، به منظور اهداف فناورانه توسعه پایدار ایجاد شده­اند. هنر نیز می­تواند ابزاری برای دست­یابی به اهداف توسعة پایدار باشد. برای مشارکت کودکان در پارک های علم و فناوری و سرمایه گذاری بر خلاقیت آنان، می توان با ایجاد فضاهای محرک زمینه را برای آموزش، کارآفرینی و بهره­گیری از نیروی استعداد کودک در آینده فراهم نمود. آنچه در پارک علم و فناوری کودک و نوجوان مهم جلوه می­نماید، آموختن مهارت های لازم برای خلاق بودن است. خلاقیت را می­توان پدیده­ای ذهنی دانست که از کاربرد فرآیندهای شناختی معمول حاصل می­شود. محیط کالبدی نقش برجسته­ای در شکوفایی خلاقیت ایفا می­کند. پیوند میانِ این فضای ایجاد شده در پارکهای علم و فناوری و هنر در پرورش خلاقیت کودکان نقش بسزایی دارد. در پژوهش حاضر روش تحلیلی- کیفی پیرامون مبانی نظری مبنا قرار گرفته و مطالعات اسنادی و کتابخانه­ای در کنار مصاحبه­های نیمه ساختار یافته به کار گرفته شده­است. مولفه‌های موثر در ارتقای خلاقیت کودکان، در دو دسته عوامل محیطی و عوامل فردی بررسی شده و بر اساس یافته های پژوهش تأثیر عوامل محیطی و استفاده از آن به عنوان مهم ترین عامل در پرورش کودکان رُخ می نماید. فضاهای ایجاد شده نه فقط با جنبه های کالبدی سازمان روان شناختی خود، بلکه از طریق پیوند این کالبد با هنر بر شکوفایی و پرورش خلاقیت کودکان اثر می­گذارند.
اهداف پژوهش

تبیین الگوی طراحی مبتنی بر تنوع در فضاهای آموزشی کودکان.
دستیابی به مولفه های علمی ارتقاء خلاقیت کودکان در فضاهای شهری.

سوالات پژوهش

ایجاد پارک های فناوری کودک چه اثری بر نوع و کیفیت خلاقیت آنها دارد؟
بکارگیری مولفه های محیطی در طراحی پارک های علم و فناوری چه اثری بر خلاقیت کودکان دارد؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the Role of Knowledge-Based Urban Spaces in Nurturing Children's Creativity by Emphasizing on Science and Technology Parks

نویسندگان [English]

  • Somayeh Abedi 1
  • zahra abbasi 2
  • Hossein Ziafat 3
1 M.A. in Architecture, Islamic Azad University, Natanz Branch, Iran
2 PhD, Assistant Professor , Islamic Azad University, Natanz Branch, Iran
3 PhD, Assistant Professor and Vice Chancellor of Research, Islamic Azad University, Natanz Branch, Iran
چکیده [English]

Science and technology parks have been created for the technological purposes of sustainable development. Art can also be a tool for achieving sustainable development goals. In order for children to participate in science and technology parks and invest in their creativity, it is conceivable to create a stimulating environment for education, entrepreneurship and the use of the child's talent in the future. What is important in children's and adolescents' science and technology parks is learning the skills needed to be creative and imaginative. Creativity can be considered a mental phenomenon that results from the use of common cognitive processes. The physical environment plays a prominent role in the flourishing of such a trait. The connection between the space created in science, technology and art parks plays an imperative role in nurturing children's creativity. In the present study, an analytical-qualitative method based on theoretical foundations, documentary and library studies have been used along with semi-structured interviews. The effective components in promoting children's creativity are examined in two categories of environmental and individual factors; hence, grounded on the research findings, the impact of environmental factors and its use as the most important factor in child rearing is highlighted. The spaces created not only with the physical aspects of their psychological organization, but also through the connection of this body with art, affect the flourishing and nurturing of children's creativity.
Research objectives:
1. Explaining the pattern of design based on diversity in children's educational spaces.
2. Achieving the scientific components of promoting children's creativity in urban spaces.
Research questions:
1. What effect does the creation of children's technology parks have on the type and quality of their creativity?
2. What effect does the use of environmental components in the design of science and technology parks have on children's creativity?

کلیدواژه‌ها [English]

  • children
  • science and technology park
  • Creating Creativity
  • Knowledge-Based Urban Spaces
  • Skills
  • art
Ahmadi, Shokoofeh (2003), I am a child, a study of the main factors affecting a child's creativity, Mashhad: Movahed Publications.

Azmati, Hamidreza and Zarghami, Ismail and Saleh Sadeghpour, Bahram and Azmati, Saeed (2012) "Study of users' attitudes in designing urban parks to promote the creativity of children's playgrounds, Armanshahr Magazine, No. 90, pp. 233-246

Coroner, Walter (2006), Architecture for Children, translated by Ahmad Khoshnouvis and Elmira Mirrahimi, Tehran: Ganj Honar Publishing

Ebrahimi, Hamidreza and Saeedi Rezvani, Navid, Maani Manjili, Arezoo (2011) "Development of principles for designing children's play spaces with emphasis on age group", Bagh-e-Nazar Magazine, No. 19, pp. 31-42.

Farahpour Bakhtiari, Hiva (2009), Kindergarten of the third millennium, master's thesis in landscape. Shahid Beheshti University: Faculty of Architecture and Urban Planning.

Fisher, Robert (2007), Teaching Thinking to Children, Translated by Dr. Masoud Safaei Moghadam and Afsaneh Najarian, Ahvaz: Rashesh Publishing.

Haji Ghulam Sarizadi, Ali. Poursarajian, Dariush (2011) "Extraction of existing dynamisms in the behavior of knowledge-based companies located in science and technology parks with a dynamic system approach", the first national conference on systemic approach, Shiraz.

Hassanzadeh, Ramadan and Imanifar, Parisa (2010) "The relationship between creativity and self-esteem with the academic achievement of adolescents and young people" Journal of Sociology, No. 3, pp. 55-65.

Hosseini, Afzal al-Sadat (2009), The nature of creativity and its cultivation methods, Mashhad: Astan Quds Razavi Publications, published.

Kardan, Atefeh va Hojjat, Issa va Shafaei, Minoo (2017) "Approaches to promoting children's creativity in home design", Armanshahr Magazine, No. 19, pp. 55-67.

Karimiyeh Azari, Amirreza and Hosseini, Baqer and Saleh, Sedghepour and Bahram, Hosseini and Dehshiri, Afzal-al-Sadat (2016) -34.

Izadpanah Jahromi, Aida (2004), Child, play and city, the process of principles and criteria for planning and designing children's play spaces. Tehran: Publications of the Municipalities Organization.

Pourjafar, Mohammadreza Ansari, Mojtaba and Mahmoudi Nejad, Hadi and Alizadeh, Amin (2010) "Analytical study of how to motivate children's creativity in the design of spaces and urban areas with emphasis on the relationship between creativity and physical design of children's play spaces", Journal of Urban Management, No. 25 Pp. 63-82.

Prosecutor, Parikh (2009) "Assessment of children's personality", Tehran, Roshd Publications.

Sattari, Sepideh, Eghbali, Parviz (2014) "The role of environmental graphics in the educational-recreational space of children's park", Book of the Month of Art, No. 189, pp. 38-45.

Shaterian, Reza (2008), Design and Architecture of Educational Spaces, Tehran: Simaye Danesh Publications.

Slogan, Ali Akbar (1374), Developmental Psychology, Tehran: Information.

Tabaian, Maryam and Abbas Alizadeh, Sanaz, Vaklaei, Reza and Fayyaz, Rima (2016) "Study of the effect of nature on children's creativity", Armanshahr Magazine, No. 17, 91-102.

Muzaffar, Farhang va Hosseini, Baqer and Bagheri, Mohammad and Azmati, Hamidreza (2007) "The role of open spaces in the growth and creativity of children", Bagh-e Nazar, pp. 59-59.

Mahdi Nejad, Jamaluddin and Damavandi, Majid and Ebrahim, Sirous and Sabri, Reza and Abbaspour, Javaneh (2012) "The effect of natural play environments on the quality development of children's education", Journal of Education Technology, No. 4, pp. 297-304.

Zargar, Seyed Mohammad. Mahdiabadi, Amir, Shahabi, Ali (2001) "Analysis of the role of industry-university relationship in technology development with a systemic approach", Fourth National Conference on Technology Management, Tehran.

Bell, P. A., et al. (2001). Environmental Psychology. London: Lawrence Erlbaum Associates.

Izadpanah Jahromi, A. (2004). Child, Play, City, Process and Criteria of Planning and Designing Play Areas for Children. Tehran: Publication of Organization of Municipalities press. 46-47.

Narimani, M. (1991). Ways of Foster and Develop Creativity in Children. Journal of Psychology, 149: 44-51.

Pope, R. (2005) .Creativity: Theory, History, Practice.NewYork: Routledge Press. Planning, 71 (2-4), 147-162.

Pourjafar, M., Ansari, M., Hadi, M., Alizadeh, A. (2010). Analyze Study of Children’s Creativity Incentives in Urban Spaces and Environment’s Design With Emphasis on Bringing up Cohesions between Creativity and Physical Design of Urban Spaces. Journal of Urban Management, 25 (8), 63-82.

Tabatabaian, M. (2004) .Test Construction for Assessment of Teachers’Attitudes toward Creativity. Iranian Psychiatry and Clinical Psychology Journal, 10 (1), 100-109.

Tai, L. (2006). Designing outdoor environments for children. McGraw-Hill

Ho, Y. Wang, S. “System Dynamics Model for the Sustainable Development of Science City”