تحلیل و بررسی مؤلفه های مؤثر بر ادراک نماهای شهری از منظر پدیدارشناسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته گروه معماری،واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استاد،گروه معماری،واحد علوم و تحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران

3 دانشیار،گروه معماری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران، ایران

10.22034/ias.2019.207057.1063

چکیده

نماهای شهری به عنوان اولین و خارجی ترین پوسته علاوه بر معرفی هویت و شخصیت شهرها، به صورت خودآگاه یا ناخودآگاهانه بر انسان اثر گذاشته و ادراک ناشی از این تأثیـــــرات عامل رفتارهای انسان در محیط می گردند. در پژوهش حاضر چارچوب نظری بر مبنای نظریات کلی مطرح شده در مبحث پدیدارشناسی ادراک، خصوصاً در زمینه معماری و شهری طرح ریزی شدند. محدوده مورد مطالعه (سه شهر میانه اندام محدوده شمال غرب ایران) شامل مهاباد، بوکان و سقز می باشند که در حالت کلی دارای بافت یکنواخت از مشترکات قومی، فرهنگی، اعتقادی و آداب و سنن هستند. 154 شرکت کننده  شامل94 مرد و 60 زن، به روش نمونه گیری هدفمند و غیراحتمالی انتخاب گردیدند. روش تحقیق ترکیبی از دو روش پدیدارشناسی و نظریه زمینه ای است. از روش نظریه زمینه ای در مرحله کدگذاری داده ها و استخراج مقوله ها و از روش پدیدارشناسی تفسیری در بخش تفسیر داده ها استفاده شد. نتایج مطالعه، مؤلفه های مؤثر بر تجارب ادراکی نماهای شهری را مشخص و درنهایت نمودار مراحل ادراکی نماهای شهری ارائه شده است که می تواند همچون پارادایمی در طراحی نماهای شهری مورد توجه قرار گیرد.
اهداف پژوهش:
1-    تدوین مدل پدیدارشناسی ادراک نماهای شهری
2-    پیشنهاد راهکارهایی برای طراحی نماهای شهری برای رسیدن به فضاهای انسانی تر
سوالات پژوهش:
1-    مؤلفه های ذهنی و عینی نماهای شهری که بر ادراک مخاطب مؤثرند کدامند؟
2-    بر اساس نظریات پدیدارشناسی ادراک، نماهای شهری بر اساس چه الگو یا مدلی در ذهن مخاطب ادراک می گردد؟ 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis on the Effective Components of Urban Landscape Insights from a Phenomenological Perspective

نویسندگان [English]

  • Sarveh Karimi 1
  • Iraj Etesam 2
  • azadeh shahcheraghi 3
1 Graduated from the Department of Architecture, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Professor, Department of Architecture, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Architecture, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Urban landscapes, the first and most external covering, in addition to introducing the identity and personality of cities, consciously or unconsciously affects human beings and the perception resulting from these consequences are the cause of human behavior in the environment. In the present study, the theoretical framework is designed based on the general theories proposed in the field of perception phenomenology, particularly in the field of architecture and urbanism. The study area (three middle cities of northwestern Iran) includes Mahabad, Buchan and Saqez, which in general have a uniform consistency of ethnic, cultural, religious and customs commonalities. The sample study includes 154 participants, including 94 men and 60 women are selected by purposive and non-probabilistic sampling. Moreover, the research method is a combination of phenomenological and grounded theory. The grounded theory method is used in the data coding and category extraction stage and the interpretive phenomenology method is used in the data interpretation section. The results of the study identify the components affecting the perceptual experiences of urban landscapes, and finally, a diagram of the perceptual stages of urban landscapes is presented, which can be considered as a paradigm in the design of urban landscapes.
Research aims:
1- Developing a phenomenological model for the perception of urban views
2- Proposing solutions for designing urban facades to achieve more humane spaces
Research questions:
1- What are the mental and objective components of urban views that affect the perception of the audience?
2- According to the phenomenological theories of perception, urban patterns are perceived based on what pattern or model in the mind of the audience?

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban landscape
  • Perception
  • Interpretive Phenomenology
  • contextual theory