زمینه ها و عوامل حاکمیت قانون در توسعه فرهنگی و هنری معاصر ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حقوق عمومی، ,واحد دامغان،دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران.

2 استادیار، گروه الهیات ومعارف اسلامی، واحد دامغان،دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران.

3 استادیار،گروه حقوق بین الملل ،واحد دامغان ،دانشگاه آزاد اسلامی ، دامغان ، ایران.

10.22034/ias.2020.240545.1305

چکیده

حاکمیت قانون، یکی از مفاهیم و اصطلاحات پیچیده­ای است که در دهه­های اخیر از دغدغه­های اصلی کشورهای در حال توسعه، است. عرصه­های فرهنگی و هنری نیز مانند سایر ابعاد نظام اجتماعی در جوامع مختلف نقش مهمی در تحقق رشد و توسعه فراگیر دارند. جامعه ایران نیز در دوره معاصر و از دوره حکومت پهلوی(1357-1320ش)، به صورت جدی خود را درمعرض توسعه قرار داد و این وضعیت بعد از تثبیت انقلاب اسلامی(1357ش)، نیز دنبال گردید. این پژوهش با هدف بررسی جایگاه حاکمیت قانون بر توسعه فرهنگی و هنری معاصر ایران است. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که کشورها در اعمال حاکمیت قانون برای تحقق توسعه فراگیر همواره از یک رویه یکسان استفاده نکردند بلکه براساس اوضاع و احوال متفاوت رویه­های متفاوتی را در پیش گرفته­اند. در جامعه ایران در دوره معاصر، عواملی چون اهمیت یافتن توسعه همه جانبه در جامعه، مقابله با گوناگونی فرهنگی به علت علت رشد روزافزون ارتباطات در نظام جهانی، نقش حاکمیت قانون در برقراری نظم در فضای فرهنگی و هنری و مسئله حمایت از ارزش­های اسلامی و ایدئولوژیک اسلامی، ضرورت ایجاد نهادهای قانونی و تدوین قوانین مصوب در عرصه فرهنگ و هنر را آشکار ساخت لذا حاکمان و سیاستمداران، اقدامات لازم را برای حاکمیت قانون بر توسعه فرهنگی انجام دادند.
اهداف پژوهش
1.واکاوی زمینه­ها و عللِ حاکمیت قانون بر توسعه فرهنگی و هنری ایران در دوره معاصر
2.بررسی ارتباط توسعه فرهنگی با ایدئولوژی حاکم بر جامعه ایران در دوره معاصر
سؤالات پژوهش
1. در جامعه ایران در دوره معاصر کدام عوامل و زمینه­ها منجر به حاکمیت قانون بر توسعه فرهنگی شده است؟
2.آیا ایدئولوژی­های حاکم بر یک جامعه نقشی در برنامه­های توسعه فرهنگی دارد؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Circumstances and Factors of the Rule of Law on Contemporary Cultural and Artistic Development of Iran

نویسندگان [English]

  • Ali Akbar Nasiri Khalili 1
  • Ahmad Reza Behniafar 2
  • Ali Pourghasab Amiri 3
1 PhD Student, Department of Public Law, Damghan Branch, Islamic Azad University, Damghan, Iran.
2 PhD Student, Department of Public Law, Damghan Branch, Islamic Azad University, Damghan, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Public Law, Damghan Branch, Islamic Azad University, Damghan, Iran.
چکیده [English]

The rule of law is one of the multifaceted concepts and terms that has been one of the main concerns of developing countries in recent decades. Cultural and artistic fields similar to other dimensions of the social system in different societies, play a significant role in achieving inclusive growth and development. Iranian society in the contemporary period from the Pahlavi government (1941- 1978) completely exposed itself to development and this situation was followed after the establishment of the Islamic Revolution (1978). This study aims to investigate the status of the rule of law on contemporary cultural and artistic developments of Iran. The results of this study indicate that countries have not always used the same procedure in exercising the rule of law to achieve inclusive development, but have adopted various procedures based on diverse circumstances. In contemporary Iranian society, factors such as the importance of comprehensive development in society, confrontation with cultural diversity due to the growing communication in the world system, the role of the rule of law in establishing order in the cultural and artistic space and the issue of protection of Islamic values and Islamic ideology have revealed the need to establish legal institutions and codify laws in the field of culture and art; hence, the rulers and politicians took the necessary measures for the rule of law on cultural development.
Research objectives
1. Analysis of the backgrounds and causes of the rule of law on the cultural and artistic development of Iran in the contemporary period
2. Investigating the relationship between cultural development and the ideology of Iranian society in the contemporary period
Research questions
1. In the Iranian society in the contemporary period, what factors and contexts have led to the rule of law over cultural development?
2. Do the ideologies that govern a society play a role in cultural development programs?

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rule of law
  • Cultural and Artistic Development
  • Iran
  • Contemporary period
  • Islamic values
امیرارجمند، اردشیر(1379)، تشکیلات دادگاههای اداری در فرانسه، حقوق اداری تطبیقی، جزوه درسی کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی.
امیرارجمند، سعید(1382)، قانون اساسی، گروه نویسندگان، انقلاب مشروطیت، ترجمه پیمان متین، تهران: امیرکبیر.
پاکباز،رویین(1378)، "هنرمعاصرایران، فصلنامه طاووس، شماره1،صص8-1.
پهلوان، چنگیز(1355)، " درباره توسعه فرهنگی"، فرهنگ و زندگی، شماره 24، صص 4-17.
جوان آراسته، حسین(1383)، مبانی حاکمیت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قم: مرکز تحقیقات علمی.
سیدامامی، کاووس( 1388)" گوناگونی فرهنگی و ضرورت پاسداری از آن" فصلنامه مطالعات هنر و ارتباطات، شماره20،صص191-169
سیموندز، نیل، ای(1381)، فلسفه اخلاق، در راسخ، حق و مصلحت، مقالاتی در فلسفه حقوق، فلسفه حق و فلسفه ارزش، تهران: طرح نو.
سونسو،(1376)، فرهنگ و توسعه، ترجمه نعمت الله فاضلی، تهران: طبع و نشر.
صالحی امیری، سیدرضا، عظیمی دولت آبادی، امیر( 1387). مبانی سیاستگذاری و برنامه ریزی فرهنگی، چاپ اول، تهران: نشر پژوهشکده تحقیقات استراتژیک.
عبدی، عباس(1388)، "فقدان حاکمیت قانون" نامه انجمن جامعه­شناسی، صص159-151.
فکوهی، ناصر(1389)، "هنر، سیاست و انقلاب اطلاعاتی، ماهنامه سوره، شماره49-48،صص193-191.
فراهانی، فاطمه(1385)،" سیاستگذاری فرهنگی و توسعه" ، نشریه فرهنگ اندیشه، شماره 18،صص12-20.
کاتوزیان، ناصر(1377). فلسفه حقوق، جلد دوم، منابع حقوق، تهران: شرکت سهامی انتشار.
 کِلی، جان(1382)، تاریخ مختصر نظریه حقوقی در غرب، ترجمه: محمد راسخ، تهران: طرح نو.
گودرزی، غلامرضا، شیخ­زاده، محمد(1388)"تحلیل وضعیت موجود ساماندهی نهادهای فرهنگی کشور با نگاهی به مفهوم و مبانی مهندسی فرهنگی"، نامه پژوهش فرهنگی، سال دهم، شماره پنجم، 1388، 139-119.
عموزاده لیچانی، افشین(1388)، " زیرساخت­های توسعه هنری"، آینه خیال، شماره 12، صص112-113.
محمدنژاد عالی­زمینی، یوسف(1377)، " دانشگاه و توسعه فرهنگی"، دانشگاه اسلامی، شماره4، صص66-71.
محمودی، علیرضا،رجبی، زهره، شفتی، سیروس(1399)،"سرمایه­گذاری بخش خصوصی در توسعه اقتصادص-هنری(مطالعه موردی شهر تبریز)، نشریه علمی پژوهشی مطالعات هنر اسلامی، سال شانزدهم، شماره37: صص18-1.
مرکز مالمیری، احمد(1385)، حاکمیت قانون: مفاهیم، مبانی و برداشتها، با نظارت و مقدمه محمدحسین زارعی، چاپ اول، تهران: مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش­ها.
مسجدجامعی، احمد(1375)، " درباره توسعه فرهنگی" ، نامه پژوهش، شماره1، صص1-7.
مشبکی، اصغر، خادمی، علی­اکبر، "بررسی آسیب­شناسانه سیاست­ها و سیاستگذاری­های فرهنگی بعد از انقلاب اسلامی"، نامه پژوهش فرهنگی، شماره چهارم، صص 178-133.
مهدی­زاده، علیرضا(1388)، " تأملی پیرامون توسعه فرهنگی، توسعه هنری و جایگاه نهاد آموزش در آن"، مهندسی فرهنگی، شمار 35 و 36، صص29-35.
نوایی،آ(1361)، دیالکتیک و هنر، چاپ اول، تهران: انتشارات میهن.
نیاکویی، سیدامیر( 1387)،"توسعه جنوب در پرتو اقتصاد جهانی؛ کارآمدی دولت و جهانی عادلانه­تر"، فصلنامه راهبرد توسعه، شماره16، صص 141-120.
 وحید، مجید(1386)،" بحثی در سیاستگذاری فرهنگی، فصلنامه سیاست دانشکده  حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره3، صص306-287.
Tourain,Alain, (2004). “ The case for a Cultural Contract.” In Jerome Bind. The Future of Values: 21 Century Talks. Paris: Unesco Publishing.
Kranser,S.D. (1999). Sovereignty: Organized Hypocrisy.Princeton University of New South Wales Faculty  of Law Reseach Series.