دوره و شماره: دوره 16، شماره 38، تابستان 1399 
11. واکنش تعجب (انگشت به دندان/دهان گرفتن) در شعر و نگارگری ایرانی

صفحه 177-195

10.22034/ias.2019.200593.1015

احمد زارع ابرقویی؛ سید عباس ذهبی؛ مالک حسینی؛ هادی صمدی