دوره و شماره: دوره 16، شماره 38، تابستان 1399 
9. واکنش تعجب (انگشت به دندان/دهان گرفتن) در شعر و نگارگری ایرانی

10.22034/ias.2019.200593.1015

احمد زارع ابرقویی؛ سید عباس ذهبی؛ مالک حسینی؛ هادی صمدی


14. زمینه ها و عوامل حاکمیت قانون در توسعه فرهنگی و هنری معاصر ایران

10.22034/ias.2020.240545.1305

علی اکبر نصیری خلیلی؛ احمد رضا بهنیافر؛ علی علی پورقصاب امیری


16. وطنیات و هنرهای سنتی در اشعار صائب تبریزی

10.22034/ias.2019.209459.1086

اله یار رضایی بوکی؛ مهدی فاموری؛ محمد هادی خالق زاده