کلیدواژه‌ها = رمان
زمان روایی و عناصر توصیفی در رمان عالَمٌ بِلا‌خرائط جبرا ابراهیم جبرا و عبدالرحمن منیف بر اساس نظریه ژرار ژنت

دوره 19، شماره 48، اسفند 1401، صفحه 715-739

10.22034/ias.2022.324079.1853

فهیمه یگانه دیزج ور؛ سیدبابک فرزانه؛ لیلا قاسمی حاجی آبادی؛ عزت ملاابراهیمی