ایندکس شده نشریه در پایگاه Copernicus

بدینوسیله به اطلاع می رسانیم، نشریه مطالعات هنر اسلامی (ISSN: 2676-7759) مراحل ارزیابی در پایگاه فهرست اصلی مجله ICI (Copernicus) برای سال 2020 را مثبت گذرانده و نمایه شده است. بر اساس اطلاعات ارائه شده در ارزیابی و تجزیه و تحلیل شماره های نشریه در سال 2020، کارشناسان ایندکس کوپرنیک ارزش شاخص کوپرنیک (ICV) نشریه هنر اسلامی  را  ICV 2020 = 60.53 محاسبه کردند.

ICI_ISLAMICART_JOURNAL