مالکیت و مدیریت

نشریه مطالعات هنر اسلامی تحت مدیریت یا مالکیت دکتر مهناز شایسته فر؛ مدیر موسسه مطالعات هنر اسلامی است. این موسسه به منظور خدمت رسانی بهتر به سردبیران و نویسندگان خود و بهبود ارتباطات، وب سایتی را برای نشریه مطالعات هنر اسلامی راه اندازی کرده است.