ایندکس شدن نشریه در پایگاه EBSCO

ایندکس شدن نشریه در پایگاه EBSCO

از این پس، مقالات نشریه مطالعات هنر اسلامی در پایگاه اطلاع رسانی EBSCO نمایه سازی شده است. بر این اساس، طی توافق نامه ای که بین پایگاه EBSCO و نشریه هنر اسلامی صورت گرفت، پس از پردازش اطلاعات نشریه هنر اسلامی از سوی پایگاه EBSCO در طی ماه های آینده، مقالات چاپ شده به صورت سیستمی در سایت این پایگاه نمایش داده خواهد شد. قابل ذکر است که مقاله های انتشار یافته در نشریه هنر اسلامی در این پایگاه قابل جستجو می باشد.

EBSCO_agreemant