ایندکس شده نشریه در پایگاه Ulrich's

ایندکس شده نشریه در پایگاه Ulrich's

از این پس، مقالات نشریه مطالعات هنر اسلامی در پایگاه اطلاع رسانی Ulrich's نمایه سازی شده است. بر این اساس، مقالات نشریه هنر اسلامی به صورت سیستمی در سایت این پایگاه نمایش داده خواهد شد. قابل ذکر است که مقاله های انتشار یافته در نشریه هنر اسلامی در این پایگاه قابل جستجو می باشد.

Getting Indexed in Ulrich's