ایندکس شدن نشریه در پایگاه AATA

ایندکس شدن نشریه در پایگاه AATA

از این پس، مقالات مرتبط با جنبه های فنی و علمی حفاظت و نگهداری فرهنگ مادیِ نشریه مطالعات هنر اسلامی در پایگاه چکیده نامه های باستان شناسی و هنر (Art & Archaeology Technical Abstract) نمایه سازی می شود. بر این اساس، کارشناسان پایگاه AATA این دسته از مقالات را انتخاب نموده و در سایت این پایگاه قرار می دهند. قابل ذکر است که مقاله های منتخب ممکن است در حدود یکسال طول بکشد تا در این پایگاه نمایش داده شوند.