هزینه انتشار مقاله

تعیین هزینه پردازش و انتشار مقاله در این نشریه، تابع آیین نامه دفتر نشریات علمی وزارت علوم به شماره 3112 مورخ 23 فروردین 1400 میباشد.

دریافت آیین نامه