کلیدواژه‌ها = عشق
مرگ و زندگی در اشعار حسین منزوی و بازتاب آن در نگارگری مکتب قزوین صفوی

دوره 20، شماره 52، اسفند 1402

10.22034/ias.2021.279346.1580

فهیمه مشایخ کندسکلا؛ بتول فخرالاسلام


بررسی مقام عشق و هنر از منظر عرفانی امام خمینی (ره)

دوره 19، شماره 48، اسفند 1401، صفحه 598-610

10.22034/ias.2022.322291.1839

زهره قنبرزاده محمدی؛ مریم بختیار؛ سیدجاسم پژوهنده