سرمایه‌گذاری بخشِ خصوصی در توسعه‌ی اقتصادی-هنری (مطالعه‌ی موردی: شهر تبریز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، پژوهشگاه شاخص پروژه، تهران، ایران.

2 گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

قرنِ حاضر شاهد گسترش شهرنشینی در کشورهای در حال توسعه من جمله ایران بوده است. از یک طرف از پیامدهای این پدیده می‌توان به افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات در شهرها اشاره کرد و از طرف دیگر توسعه و عمران شهری، پیش از هر چیز نیازمند تأمین مالی شهرداری‌ها و سازمان‌های دولتی است. اما با توجه به وضعیت متفاوت کشورهای در حال توسعه و بحران‌های مالی این کشورها و هم‌چنین اعتبارات و درآمدهای ناچیز شهرداری‌ها از عوارض محلی، تأمین سرمایه‌ی لازم پروژه‌های شهری از راه دولتی امکان‌پذیر نیست. در نتیجه برای توسعه‌ی زیر ساخت‌ها، حضور سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و استفاده از تسهیلات بانک‌ها و مؤسسات خصوصی ضروری به نظر می‌رسد. کلان‌شهر تبریز، نمونه‌ی بارزی از توسعه‌ی شهری با استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی است. پژوهش کاربردی حاضر با روش توصیفی-پیمایشی و استفاده از ابزار پرسشنامه و حجم نمونه 384 نفر، به سنجش نقش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در توسعه‌ی اقتصادی و هنری شهر تبریز اهتمام می‌ورزد. در روند پژوهش به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از تکنیک دلفی استفاده شده و برای تحلیل عوامل اثرگذار بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، تکنیک ماتریس برنامه‌ریزی استراتژیک کمی، مدل SWOT مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی شهر تبریز براساس مدل QSPM حاکی از آن است که وزنه‌ی نقاط قوت شهر بر نقاط ضعف آن سنگینی می‌کند. بنابراین با توجه به شناخت نقاط ضعف و قوت منطقه‌ی مورد مطالعه و فرصت‌ها و تهدیداتی که در خارج از منطقه وجود دارد، و هم‌چنین با احتساب جمع امتیاز آن‌ها، می‌توان نتیجه گرفت که تأکید بر افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، توسعه‌ی اقتصادی-هنری شهر تبریز را به دنبال دارد.

اهداف تحقیق:
1. سنجش نقش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در توسعه‌ی اقتصادی-هنری شهر تبریز.
2.بررسی نقاط قوت و ضعف/ فرصت‌ها و تهدیدهای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بر توسعه و پیشرفت شهر تبریز.

سؤالات تحقیق
1.آیا حمایت از سرمایه‌گذاری خصوصی می‌تواند در زمینه‌ی شکوفایی اقتصادی-هنری و رشد و توسعه‌ی شهر تبریز، نقش مؤثری ایفاد کند؟
2.نقاط قوت و ضعف سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در توسعه‌ی شهر تبریز و فرصت‌ها و تهدیدهای آن کدام است؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Private Sector Investment in Economic-Artistic Growth; (Case study: Tabriz City)

نویسندگان [English]

  • Alireza Mahmudi 1
  • Zohreh Rajabi 1
  • Sirus Shafaghi 2
1 Department of Geography and Urban Planning, Project Index Research Institute, Tehran. Iran.
2 Department of Geography. Faculty Literature. University of Isfahan, Isfahan. Iran.
چکیده [English]

The current century has witnessed the expansion of urbanization in developing countries, including Iran. On the one hand, one of the consequences of this phenomenon is the increase in demand for goods and services in cities, and on the other hand, urban development requires financing of municipalities and government organizations. Nevertheless, due to the diverse situations of developing countries and the financial crises of these countries, as well as the low credit and revenues of municipalities from local taxes, it is not possible to finance the necessary urban projects through the government sponsorship. As a result, for the progression of infrastructure, the presence of private sector investment and the use of facilities of private banks and institutions appears compulsory. The metropolis of Tabriz is a clear example of urban development using the capacities of the private sector. The present applied research applies a descriptive-survey method with the use of questionnaire tools and a sample size of 384 people to assess the role of private sector investment in the economic and artistic development of Tabriz. In the research process, Delphi technique was used to analyze the data and SWOT model was used to analyze the factors affecting private sector investment, quantitative strategic planning matrix technique. The results of the evaluation matrix of internal and external factors of Tabriz based on the QSPM model indicate that the weight of the city's strengths weighs on its weaknesses. Therefore, considering the strengths and weaknesses of the study area and the opportunities and threats that exist outside the region, as well as taking into account their total points, it can be concluded that by emphasizing on increasing private sector investment, economic-artistic development of Tabriz is followed.
Research purposes:
1. Assessing the role of private sector investment in the economic-artistic development of Tabriz.
2. Investigating the strengths and weaknesses / opportunities and threats of private sector investment on the development and progress of Tabriz.
Research questions:
1. Can supporting private investment play an effective role in the field of economic-artistic prosperity and growth and development of the city of Tabriz?
2. What are the strengths and weaknesses of private sector investment in the development of Tabriz and its opportunities and threats?

کلیدواژه‌ها [English]

  • Private Sector Investment
  • Economic-Artistic Development
  • Tabriz
  • SWOT Model
  • QSPM Matrix
ارشادمنش، حمیدرضا. (1396). "صیانت از جمعیت شهری در برابر تهدیدات دشمن با رویکرد پدافند غیرعامل (مورد مطالعه کلانشهر تهران). مدیریت شهری، شماره 49، 429-409.
انصاری نسب، مسلم؛ تراب، فاطمه. (1394). "بررسی آثار کوتاه مدت و بلندمدت مالیات بر مصرف و مالیات بر درآمد بر مصرف بخش خصوصی در اقتصاد ایران". فصل‌نامه سیاست‌‌های مالی و اقتصادی، ش 3 (12)، 78-57.
بختیاری، صادق. (1384). اقتصاد کلان. اصفهان: انتشارات دانشگاه اصفهان.
ترکی سمائی، رقیه؛ احمدی، لیلا. (1393). "اثر نااطمینانی تورم بر سرمایه‌گذاری ثابت خصوصی واقعی در بخش صنعت اقتصاد ایران". پژوهش‌نامه بازرگانی، شماره 70، 111-93.
ترکی، لیلا؛ فراهانی، مریم. (1392). "تحلیل اثر نا اطمینانی بر سرمایه‌گذاری در کشورهای منتخب در حال توسعه، مجله اقتصاد و توسعه منطقه‌ای". شماره5 (20)، 167-151.
خلیفه سلطانی، سیداحمد، رحیمی، مجید و عزیزاللهی، بهمن. (1392). "تأثیر  رقابت بازار بر تصمیمات سرمایه‌گذاری شرکت‌‌های تولیدی عضو بورس اوراق بهادار تهران". فصلنامه بررسی‌‌های حسابداری،  شماره1، 96 -81
دهدهجانی، جواد. (1398). "نقش آموزش در توسعه کارآفرینی صنایع دستی ایران". مطالعات هنر اسلامی، شماره 33، 163-148.
رجایی، عباس؛ خراسانی، محمدامین. (1394). "شناخت و تحلیل موانع پیش روی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در پروژه‌‌های عمرانی شهری (مطالعه موردی: منطقه 10شهرداری تهران)". پژوهش‌های جغرافیای برنامه‌ریزی شهری، شماره2، 210-191.
رحمتی‌دلیر، ثریا؛ ملک‌حسینی، عباس. (1398). "بررسی میزان انطباق‌پذیری مدیریت شهری ایران با اصول حکمروایی خوب شهری (مطالعه موردی: شهر کنگاور)". مطالعات هنر اسلامی، شماره 33، 189-164.
صادقی، کمال؛ صبح‌خیز زنوزی، شلاله. (1394). "عوامل مؤثر بر مشارکت بخش خصوصی، به عنوان رهیافتی در تأمین  منابع پایدار مالی پروژه‌های شهرداری". فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری، شماره11، 171-153.
فیروزی، محمدعلی؛ سجادیان، ناهید و علیزاده، هادی. (1395). "اولویت سنجی کاربست معیارهای نظریه برنامه‌ریزی غیراقلیدسی جان فریدمن در برنامه‌ریزی شهری ایران". فصلنامه علمی-پژوهشی فضای جغرافیایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر، ش16، 21-1.
قهیه‌یی، بهناز؛ ملک‌حسینی، عباس و رحمانی، بیژن. (1398). "بررسی کتیبه‌های بناهای سنتی با موضوع امنیت و عدالت در ایجاد پایداری اجتماعی (نمونه موردی: شهر اراک)". مطالعات هنر اسلامی، شماره 33، 219-199.
کمیجانی، اکبر. (1382). ارزیابی عملکرد سیاست خصوصی‌سازی در ایران. تهران: وزارت اقتصادی و دارایی.
گزارش کار برنامه‌ریزی استان آذربایجان شرقی. (1394). معاونت اقتصادی و سرمایه‌گذاری شهرداری تبریز.
مهدی‌زاده، علیرضا. (1388). "تأملی پیرامون توسعه فرهنگی، توسعه هنری و جایگاه نهاد آموزش در آن". ماهنامه مهندسی فرهنگی، شماره 35 و 36، 36-29.
وهابی اردکلو، نگار؛ شهبازی، کیومرث و خداویسی، حسن. (1395). "تأثیر آستانه‌ای بدهی‌‌های دولتی بر مصرف بخش خصوصی در کشورهای عضو اوپک". فصلنامه اقتصاد مقداری،  شماره13، 135-111.
هیبتی، فرشاد و احمدی، موسی. (1388). مشارکت عمومی- خصوصی:‌ نظام نوین تأمین مالی در واگذاری پروژه‌های زیرساختی دولت‌های مرکزی و محلی به بخش خصوصی. اولین کنفرانس بین‌المللی توسعه نظام تأمین  مالی در ایران.
Blejer, M., & Khan, M.S. (2014). Government policy and private investment in developing countries. FMI, Staff papers.
Hatano, T. (2010). “Crowding in effect of public investment on private investment”. Policy Research Institute, Ministry of Finance, Public Policy Review, 6 (1), 105-119.
Kaplan, G. (2015). “A Model of the Consumption Response to Fiscal Stimulus Payments”. Econometrica, 82(4), 1199–1239
Kim, T. (2012). The effect of public spending on private investment: evidence from Census-Shock. University of Illinois at Urbana-Champaign.
Liyong, W. (2013). Nonlinear Effects of Fiscal Policy on Private Consumption. Evidence from China .19(2). 60–76.
Lutfi, E. (2010). The effects of public investment on private investment in developing economies. The Pakistan Development Review, 33 (5), 575-602.
Udeh. (2011). “Measuring and Analyzing the Effects of Short-term Volatility in Real Exchange Rates”. Review of Economics and Statistics, 68, 311- 315.
Kaplan, G. (2015). “A Model of the Consumption Response to Fiscal Stimulus Payments”. Econometrica, 82(4), 1199–1239