تطبیق شخصیت پردازی در رمان و نقاشی سنتی معاصر ایران ( با تاکید بر آثار بیژن نجدی و محمد باقر آقا میری)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زاهدان، زاهدان، ایران.

2 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زاهدان، زاهدان، ایران.

3 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی،واحد زاهدان، زاهدان، ایران.

چکیده

 شخصیت مهم­ترین پایه و اساس هر داستان است که نقش مهمّی در انتقال طرح و تم داستان دارد. داستان بر مدار آن می ­چرخد و بدون شخصیت هیچ داستانی شکل نمی ­گیرد. بیژن نجدی از جمله رمان ­نویسان بزرگ دوره معاصر است که رمان «یوزپلنگانی که با من دویده­اند» از مشهورترین و ماندگارترین رمان­ های وی در ادب فارسی است که از فصاحت و بلاغت بسیاری برخوردار است. در هنر نقاشی نیز یکی از سوژه­ های مورد توجه شخصیت ­ها و مسائل مربوط به آن است و محمدباقر آقامیری از نقاشان معاصر در این زمینه دارای آثاری است. در این پژوهش با تکیه بر روش توصیفی– تحلیلی، انواع شخصیت از نظر ساختار، شیوه ­های شخصیت­ پردازی، زاویه دید، زمان و نمودهای بکار رفته از لحاظ بیرونی و درونی شخصیت ­ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته ­های این پژوهش حاکی از این است که رمان بیژن نجدی شخصّیت محور است و بیشترین تأکید آن بر روی شخصیت ­های اصلی داستان­ها می­ باشد. از لحاظ شیوه­ های شخصیّت ­پردازی، نویسنده بیشتر از روش غیرمستقیم سود جسته است. اکثریت شخصیت­ های اصلی این رمان، شخصیت­ های ایستا هستند. تطبیق این نوع شخصیت ­پردازی با آثار محمدباقر آقامیری نشان­دهنده وجوه تشابه از نظر توجه به شخصیت­ و ابعاد آن است.

اهداف پژوهش
1.بررسی جنبه ­های مختلف شخصیت­ پردازی در رمان بیژن نجدی.
2.تطبیق شخصیت­ پردازی در رمان بیژن نجدی و نقاشی سنتی معاصر با تأکید بر آثار محمدباقر آقامیری.

سؤالات پژوهش
1.شخصیت ­پردازی چه نقش و جایگاهی در رمان­های بیژن نجدی دارد؟
2.شخصیت ­پردازی در رمان و نقاشی سنتی معاصر ایران چه ویژگی­ هایی دارد؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Adaptation of Characterization in the Novels and Traditional Paintings of Contemporary Iran (with Emphasis on the Works of Bijan Najdi and Mohammad Baqer Agha Miri)

نویسندگان [English]

  • Samar Miri 1
  • Mostafa Salari 2
  • Behrooz Romiani 3
1 Department of Persian Language and Literature, Islamic Azad University, Zahedan Branch, Zahedan Iran.
2 Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Islamic Azad University, Zahedan Branch, Zahedan, Iran.
3 Associate professor at Department of Persian Language and Literature, Islamic Azad University, Zahedan Branch, Zahedan, Iran.
چکیده [English]

 Character is the most central foundation of any story that plays an imperative role in conveying the plot and theme of the story; hence a story revolves around character and no story is formed without it. Bijan Najdi is one of the great novelists of the contemporary period that the novel "Cheetahs who ran with me" is one of his most famous and enduring novels in Persian literature, which has a lot of eloquence and rhetoric. In the art of painting, one of the subjects is considered by the characters and related issues, and Mohammad Baqer Aghamiri, one of the contemporary painters, beholds works in this field. In this research, based on descriptive-analytical method, personality types in terms of structure, characterization methods, perspective, time and manifestations used externally and internally of the characters have been analyzed. The findings of the research indicate that Bijan Najdi's novel is character-oriented and its greatest emphasis is on the main characters of the stories. In terms of characterization methods, the author has benefited more from the indirect method. The majority of the main characters in this novel are static characters. The adaptation of this type of characterization to the works of Mohammad Baqer Aghamiri shows the similarities in terms of attention to personality and its dimensions.
Research aims:
1. A study of the diverse aspects of characterization in Bijan Najdi's novel.
2. Adaptation of characterization in Bijan Najdi's novel and traditional contemporary painting with emphasis on the works of Mohammad Baqer Aghamiri.
Research questions:
1. What is the role and place of characterization in Bijan Najdi's novels?
2. What are the features of characterization in traditional Iranian contemporary novels and paintings?

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bijan Najdi
  • Mohammad Baqer Miri
  • Contemporary Novel
  • Characterization
  • Traditional Contemporary Painting
آقاگل­زاده، فردوس؛ رضویان، حسین. (۱۳۹۳)."شخصیت­ پردازی در داستان کوتاه بیژن نجدی براساس نقش دستور­گرا". نخستین کنفرانس زبان­شناسی نقش­گرا، 44-35.
آقامیری، محمد باقر. (1361). "از سنت تا بدعت". فصلنامه هنر، شماره2، 141-138.
ابویسانی، حسین. (1391). "پست مدرنیسم در متن ادبی کولاج". مجله زبان و ادبیّات عربی( علمی پژوهشی)،  شماره 7، 26-1.
اعتمادی، احسان. (1399) . " چند کلمه درباره نقشی سنتی معاصر ایران معاصر". هنرهای تجسمی، شماره4، 41-28.
حجاری، لیلا؛ قاسمی، پروین. (1390). "نگاهی به ویژگی ­های پسامدرنیستی داستان­های ناتمام( A+B) اثر بیژن نجدی". مجله بوستان ادب دانشگاه شیراز، شماره­۱، 124-100.
سالمیان، غلامرضا و همکاران. (1393). "تحلیل خاطره نوشته­ ی نورالدین پسر ایران از منظر عنصر شخصیت". فصلنامه­ ادبیّات داستانی نشریهدانشکده ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه رازی کرمانشاه، شماره 6، 51-37.
سوره. (1369). "نقاشی ایرانی، بستان خیال". مصاحبه شونده محمدباقر آقامیرک، سوره، شماره2، 49-45.
شهرستانی، محسن. (1388). "نقدی بر نگارگری سنتی و معاصر". رشد آموزش هنر، شماره18، 32-29.
فرشچیان، محمود و همکاران. (1372). "شکوه و شکوفایی نگارگری". کیهان فرهنگی، شماره101، 9-4.
طاهریان، الهام؛ حسنوند، محمدکاظم. (1398). "بازخوانی نگاره های حسین بهزاد با توجه به نظریه هرمونتیک مدرن گادامر". هنرهای تجسمی، شماره،4، 58-49.