تبیین مدل گردشگری ایرانی اسلامی عامل رونق اقتصادی و فرهنگی کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساوه، ساوه، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساوه، ساوه، ایران.

چکیده

گردشگری یکی از منابع تغذیه اقتصاد در جوامع مختلف است و می­ تواند نقش مهمی در توسعه و کسب درآمد برای آن­ها داشته باشد. توسعه‌ صنعت گردشگری برای کشورهای درحال توسعه که با معضلاتی چون نرخ بیکاری بالا، محدودیت منابع ارزی و اقتصاد تک‌ محصولی مواجه اند، از اهمیت فراوانی برخوردار است. این تحقیق شامل دو جامعه می ­باشد که جامعه آماری اول به منظور شناسایی مؤلفه­ های اثرگذار بر رقابت ­پذیری شرکت ­های گردشگری است. جامعه آماری دوم شامل گروه نامحدودی از گردشگران داخلی و خارجی می ­باشند که حداقل یک بار از خدمات شرکت­ های گردشگری کشور استفاده کرده ­اند. روش جمع ­آوری داده­ ها بر اساس پرسش­نامه محقق ساخته 31 سؤالی انجام گرفت. پایایی پرسش­نامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه شد که مقدار آن برای همه متغیرها بالای 7/0 به ­دست آمد. تجزیه و تحلیل اطلاعات به­ دست آمده از اجرای پرسش­نامه ­ها از طریق نرم ­افزار SPSS و Smart Pls2 در دو بخش توصیفی و استنباطی (مدل­سازی معادلات ساختاری)، انجام پذیرفت. نتایج تحقیق نشان می­دهد که عوامل هفت گانه مدل (استراتژی، تصویر، کیفیت خدمات، ارزش، رضایت مشتری، وفاداری مشتریان و عملکرد مالی بود) تأثیر معناداری بر رقابت­پذیری شرکت­های گردشگری کشور داشته ­اند.

اهداف پژوهش
1.بازشناسی مؤلفه ­های مؤثر در مدل گردشگری ایرانی- اسلامی
2.طراحی و تبیین مدل گردشگری ایرانی- اسلامی با هدف ایجاد رونق اقتصادی و فرهنگی در کشور.

سؤالات پژوهش
1.مدل گردشگری ایرانی- اسلامی دارای چه مؤلفه­ هایی است؟
2.چه مدلی می ­تواند منجر به پویایی گردشگری در ایران و رونق اقتصادی گردد؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Presenting the Iranian-Islamic Tourism Model in the Economic and Cultural Prosperity of the Country

نویسندگان [English]

  • Elnaz Golafshan Yusefi 1
  • Zinolabedin Amini Sabegh 2
  • Ehsan Sadeh 2
  • Maryam Majidi 2
1 PhD Student, Department of Management, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Saveh Branch, Saveh, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Management, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Saveh Branch, Saveh, Iran.
چکیده [English]

Tourism, one of the sources of economic nourishment in different societies and can play an imperative role in development and income. The growth of the tourism industry is of great position for developing countries, which face complications such as high unemployment, limited foreign exchange resources and the monopoly economy. This study includes two communities, the first of which is the statistical community in order to identify the components that affect the competitiveness of tourism companies. The second statistical population includes an unlimited group of domestic and foreign tourists who have used the services of tourism companies at least one time. Data collection method was based on a 31-item researcher-made questionnaire. The reliability of the questionnaire was calculated using Cronbach's alpha method, the value of which was higher than 0.7 for all variables. Data analysis was performed from the implementation of questionnaires through SPSS and Smart Pls2 software in two descriptive and inferential sections (structural equation modeling). The results show that the seven factors of the model (strategy, image, service quality, value, customer satisfaction, customer loyalty and financial performance) had a significant effect on the competitiveness of tourism companies in the country.
Research aims:
1. Recognizing the effective components in the Iranian-Islamic tourism model
2. Designing and explaining the Iranian-Islamic tourism model with the aim of creating economic and cultural prosperity in the country.
Research questions:
1. What are the components of the Iranian-Islamic tourism model?
2. What model can lead to tourism dynamism in Iran and economic prosperity?

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iranian-Islamic tourism
  • Competitiveness indicators
  • Structural interpretive modeling
  • Economic prosperity

 

آمار، تیمور. (1381). "توان­های گردشگری چابکسر با تأکید بر قابیلت­ های جغرافیایی آن". مجموعه مقالات همایش های علمی و پژوهشی گروه ­های علوم انسانی، جلد اول، چالوس: معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر.
ارمغان، سیمین. (1386). توریسم و نقش آن در جغرافیا. اسلامشهر: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر.
باقری، مسلم؛ شجاعی، پیام و کیانی، مهرداد. (1395). "ارائه مدل تفسیری ساختاری شاخص­های رقابت پذیری سفر و گردشگری: مطالعه موردی: استان فارس". مجله ی برنامه­ریزی و توسعه گردشگری، شماره 18، صص 157-137.
پناهی، حسین؛ حمیدی رزی، داود و عزیزی، فرهاد. (1395). "تعاون و رونق اقتصادی: یک مطالعه بین استانی". تعاون و کشاورزی، شماره20، 37-1.
سربیژن، مرتضی؛ رییسی اردلی، غلامعلی و شتاب بوشهر، نادر. (1392). "نقاط رکود و رونق اقتصاد ایران با استفاده ازمدل مارکف سوئیچینگ". فصلنامه مدلسازی اقتصادی، شماره3، 83-67.
سرور، هوشنگ؛ لاله­پور، منیژه و معصومی، حامد. (1393). "پیشرفت اقتصادی: بررسی تأثیرات صنعت گردشگری بر توسعه اقتصاد کشورها ( با تأکید بر ایران)". کنگره پیشگامان پیشرفت.
شاکری، عباس؛ قلیچ، وهاب. (1394). "عوامل مؤثر بر چرخه ­های تجاری اقتصاد ایران: مدل خود رگرسیون برداری ساختاری". فصلنامه پژوهش­ های پولی و بانکی، شماره24، 480-455.
حسن کاشی، میترا. (1395). "اولویت­ بندی عوامل مؤثر بر رقابت ­پذیری ایران در گردشگری حلال". پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
محسنی، رضا علی. (1388). "گردشگری پایدار در ایران: کارکردها، چالشها و راهکارها". مجله علمی پژوهشی فضای جغرافیایی، شماره28، 171-149.
مرادی، عبدالله. (1390). "تحلیل اثرات فرهنگی و اجتماعی گردشگری". اولین همایش مدیریت گردشگری و توسعه پایدار، دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت.
ورهرامی، ویدا؛ حامدی نسب، مریم. (1396). "تأثیر فرهنگ بر رشد اقتصادی و گردشگری". فصلنامه میراث و گردشگری، شماره5، 166-139.
Attachment in Urban Residential Environments: A Residential Complex Case Study”. Social and Behavioral Sciences, 55 (2102), 954 – 964.
Campón-Cerro, A., & Hernández, M. (2017). “Sustainable improvement of competitiveness in rural tourism destinations: The quest for tourist loyalty in Spain”. Journal of Destination Marketing & Management, (6) 3, 252-266.
Kamalipour, H., & Jeddi, Y. (2102). “Predictors of Place
Kennedy, H. P. (2004). “Enhancing Delphi research: methods and results”. Journal of advanced nursing, 45(5), 504-511.