بررسی سبک‌های مدیریتی در شاهنامه شاه طهماسبی بر پایه نگرش‌های اساطیری، حماسی و تاریخی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری، ساری، ایران.

2 استاد گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری، ساری، ایران.

چکیده

سبک­های مدیریتی راه‌های مشخص تصمیم‌ گیری‌ها در امور است. این سبک­ها می‌تواند بسته به عواملی مانند فرهنگ جامعه، وظیفه‌ای که از کار انتظار می‌رود، تفاوت نیروی کار و شخصیت و توانایی‌های رهبران، متفاوت باشد. برخی از منابع کهن نیز بازتابی از سبک­های مدیریتی در دوره خود هستند و شاهنامه شاه طهماسبی که براساس شاهنامه فردوسی نوشته شده است یکی از این نوع منابع است. در شاهنامه فردوسی سه دوره اساطیری، حماسی و تاریخی وجود دارد. فردوسی، ابتدا از کاربرد نمادین اسطوره برای بیان اصول مدیریتی شاهان استفاده می‌کند و با توجه به فضای حماسی برخی اسطوره­ها، به روایت دیدگاه‌های ممتاز و مدیریت برتر منش خود می‌پردازد. روش  انجام پژوهش حاضر روش توصیفی- تحلیلی و با تکیه بر داده­های کتابخانه­ای است. سبک‌های مدیریتی مورد بررسی در پژوهش حاضر مبتنی بر نظریه سبک‌های مدیریت تاننبائو و اشمیت (1973) شامل: سبک مدیریت مستقل یا استبدادی، سبک مدیریت خالصانه یا پدرانه، سبک مدیریت دموکراتیک و سبک مدیریت آزاد یا عدم مداخله می باشد. نتایج پژوهش حاکی از این است که سروده ­های فردوسی با به‌ کارگیری زبانی نمادین و رمزی، داستانی تازه می­ آفریند و از خلال گرایش‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خود، سبک‌های مدیریتی شاهان و فرماندهان را به تصویر کشیده است.

اهداف پژوهش
1.بررسی سبک­های مدیریت در شاهنامه بر اساس نگرش­های اساطیری و حماسی
2.بررسی سبک­های مدیریت در شاهنامه بر اساس نگرش­های تاریخی

سؤالات پژوهش
1. سبک­های مدیریت بر اساس نگرش­های اساطیری و حماسی در شاهنامه فردوسی چگونه است؟
2. سبک­های مدیریت بر اساس نگرش­های تاریخی در شاهنامه فردوسی چگونه است؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of Management Styles in Shah Tahmasebi Shahnameh

نویسندگان [English]

  • Ali Rezza Ghonchei 1
  • Rahman Ghaffari 2
  • Masoud Ahmadi 2
  • Mohammad Mahdi Admadian 2
1 PhD Student, Department of Public Administration, Islamic Azad University, Sari Branch, Sari, Iran.
2 Professor, Department of Public Administration,, Islamic Azad University, Sari Branch, Sari, Iran.
چکیده [English]

Management styles are explicit ways of making decisions. These styles can vary depending on factors such as community culture, task expectancy, workforce diversity and personality features, and finally, the abilities of leaders. A number of ancient sources are a reflection of management styles of their period; in this regard, the Shah Tahmasebi Shahnameh which is written based on Ferdowsi Shahnameh is considered as such. There are three mythological, epic and historical periods in Ferdowsi's Shahnameh. Ferdowsi first applies the symbolic use of myth to express the management principles of kings and according to the epic atmosphere of such myths, he narrates the privileged views and superior management of the character. The method of conducting the present study is a descriptive-analytical method based on library data. The management styles studied in the present study are based on Tannbao and Schmidt (1973) theory of management styles, including: independent or authoritarian management style, sincere or paternal management style, democratic management style and free or non-intervention management style. The results indicate that Ferdowsi's poems create a new story by using figurative and symbolic language and through their political, social and cultural tendencies, have portrayed the management styles of kings and commanders.
Research aims:
1. The study of management styles in Shahnameh based on mythological and epic attitudes
2. The study of management styles in Shahnameh based on historical attitudes
Research questions:
1. What are the management styles based on mythological and epic attitudes in Ferdowsi's Shahnameh?
2. What are the management styles based on historical attitudes in Ferdowsi's Shahnameh?

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supervisory Styles
  • Shah Tahmasebi Shahnameh
  • Mythological
  • Epic and Historical Attitudes
پورخالقی چترودی، مه­دخت.  (1387). درخت شاهنامه (ارزش‌های فرهنگی و نمادین درخت در شاهنامۀ فردوسی)، چاپ دوم، مشهد: به نشر.
دفت، ریچارد . (1377). تئوری و طراحی سازمان، ج2، ترجمۀ علی پارساییان و سید محمد اعرابی، چاپ هشتم، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی .
راشد محصل، محمدرضا. (بی­تا)،.نشانه‌هایی از آیین‌های ابتدایی در حماسۀ ملی، سیمرغ، ش1، 31-27.
رحمان سرشت، حسین. (1384). راهبردهای مدیریت،چاپ اول، تهران: فن و هنر.
رضاییان، علی. (1390). مدیریت رفتار سازمانی، چاپ یازدهم، تهران: سمت.
ریاحی، محمدامین. (1393). شاهنامه­ی بی دروغ، فردوسی بی­نقاب، شماره 77، صص225-204.
شاطری، میترا؛ احمدطجری، پروانه. (1396). «مطالعه تأثیرپذیری نگاره های شاهنامه طهماسبی از تغییر مذهب در دوره صفوی»، فصلنامه علمی –پژوهشی نگره، ش42، صص61-47.
صمصامی، شیرین؛ پورخالقی چترودی، مه­دخت. (1392). شاهنامه و مدیریت اقتضایی، بهار ادب، شماره 6، 213-191.
فردوسی، ابوالقاسم. (1386). شاهنامه، به کوشش جلال خالقی مطلق، چاپ سوم، تهران: مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی(مرکز پژوهش‌های ایرانی و اسلامی).
فردوسی، ابوالقاسم. (1379). شاهنامه، به کوشش سعید حمیدیان.،چ 5، تهران: قطره.
فرید، امیر. (1391). «بررسی نگاره جشن سده(اثر سلطان محمد)»، کتاب ماه هنر، شماره166، صص125-120.
فری من، ادوارد؛ استونر، جیمز . (1375).  مدیریت، ترجمۀ علی پارساییان و سید محمد اعرابی، ج1، تهران : بازرگانی.
فیزی، دیاناسی. (1384). مدیریت اقتضایی متناسب با فرهنگ‌های سازمانی، ترجمۀ ناصر میرسپاسی، تهران : میر.
کریستن سن، آرتور. (1368). کیانیان، ترجمه ذبیح اﷲ صفا، چ 5، تهران: علمی و فرهنگی. 
کزّازی، میر جلال­الدین . (1390). نامۀ باستان، چاپ هفتم، تهران : سمت.
محمدزاده، مهدی؛ ظاهر، عادل. (1394). «تأثیر شاهنامه طهماسبی در سنت شاهنامه نگاری عثمانی، نگره، شماره34، صص37-27.
محمدی ملایری، محمد . (1382). تاریخ و فرهنگ ایران در دوران انتقال از عصر ساسانی به عصر اسلامی، ج5، تهران: توس.
هیکس، هربرت جی. (‌‌1372). تئوری‌های سازمان مدیریت، ترجمۀ گوئل کهن، چاپ ششم، تهران : اطلاعات،.
یارشاطر، احسان و دیگران . (1380). تاریخ ایران از سلوکیان تا فروپاشی دولت ساسانیان، ترجمۀ حسن انوشه، جلد 3، چاپ سوم، تهران : امیرکبیر.
Abolfazli, E.,Yousefi Saidabadi, R. & Fallah,V. (2016). An analytical study on indifference management in educational system of Iran:Reflection on expert's opinions. International Review, 1-2, 22-37.
Adamczyk, K. (2013). Development and validation of the Polish-language version of the Multidimensional Scale of Perceived Social Support (MSPSS). International Review of Social Psychology, 26(4), 25–48.
Andersen, J.A. (2015). Barking up the wrong tree: on the fallacies of the transformational leadership theory, Leadership & Organization Development Journal, 36(6), 765-777.
Gretchen, Spreitzer. (2013). Taking Stock:A review of more than twenty years of research on empowerment at work ,from:http:webuser.bus.umich.edu/spreitz e/empowerment and self management.pdf.
Tannenbaum, R., & Schmidt, W.h. (1973). How to Choose a Leadership Pattern. Harvard Business Review, 51, 162-180