معیارهای زیبایی شناسی سازه های معماری نوین در کشورهای درحال توسعه با تاکید بر معماری بیونیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سنندج، سنندج، ایران.

2 استادیار گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.

3 استادیار، گروه هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سنندج، سنندج، ایران.

چکیده

فرم اسکلت سازه، بدون تردید با فرم ساختمانِ حامل آن ارتباطی تنگاتنگ دارد. با وجود این، رابطه میان طراحی سازه و طراحی معماری می تواند فرم های گوناگونی به خود بگیرد. سازه به عنوان زیربنای ساختمان در تمامی کشورها، بستری مناسب برای طراحی معماری به وجود می آورد. در معماری نوین از ابزارها و طرح­ های جدیدی استفاده می گردد که معماری بیوتیک از جمله این طرح ها است. در این پژوهش از روش ترکیبی (توصیفی وتحلیلی - کیفی - تاریخی) مطالعه و بررسی کتابخانه ای استفاده و گردآوری و تجزیه و تحلیل­ها نیز با تکیه بر مطالعات کتابخانه­ ای صورت گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که معماری بیونیک در حقیقت وسیله ای خلّاق برای دست یافتن به اهداف مؤثر و کارآمد می ­باشد. رعایت اصول قانونی و منطقی در سازه های ساختمانی زمینه معماری جدید و دید بصری مناسب را فراهم می ­آورد. دیدگاه بیونیک در طراحی معماری در حوزه­ های مختلفی صورت می گیرد. گاه جنبه زیباشناسی پروژه، گاه سازه، گاه مسائل اقلیمی و گاه راهکارهای عملکردی هدف طراح در این زمینه بوده­اند. با نتایجی که در تحلیل نمونه­ های موردی حاصل گردیده، می­توان گفت تأثیرات متقابل سازه و معماری از منظر معماری بیونیک قابل توجه است و سازه و معماری تعامل و ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر داشته و دارند و بی ­توجهی به هر کدام از این مقوله­ ها می تواند آسیب­ های جبران­ ناپذیری را پدید آورد.

 اهداف پژوهش
1. بررسی تأثیرات متقابل سازه و معماری و چگونگی تعامل آن­ها با یکدیگر
2. بررسی جایگاه معماری نوین  و استفاده از سازهای  طبیعی (معماری  بیونیک) به عنوان نشانه سمبل (زیبا­یی­شناسی)

سؤالات پژوهش
1. نقش سازه بر روی معماری نوین  و معیارهای زیبایی­شناسی  در کشورهای در حال توسعه به چه صورت است؟
2-  چگونه می توان با استفاده از ف­ آوری نوین هزاره سوم وهمسازی سازه و معماری کیفیت کالبدی فضا را گسترش داد؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on the Aesthetic Criteria of Modern Architectural Structures in Developing Countries with Emphasis on Bionic Architecture

نویسندگان [English]

  • Adel Bakhshi Balkanloo 1
  • Salah addin Molanai 2
  • Qader Bayazidi 3
1 PhD Student, Department of Art and Architecture, Islamic Azad University, Sanandaj Branch, Sanandaj, Iran.
2 Associate professor at Department of Architecture, Faculty of Art and Architecture, Kurdistan University, Sanandaj, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Art and Architecture, Islamic Azad University, Sanandaj Branch, Sanandaj, Iran.
چکیده [English]

The skeletal form of the structure is undoubtedly closely related to the form of the carrier structure. However, the relationship between structural design and architectural design can yield many forms. Structures, as the foundation of buildings in all countries, provide a suitable platform for architectural design. In modern architecture, new tools and designs are used, including biotic architecture. In this research, the combined method (descriptive and analytical-qualitative-historical) is applied to study and the collection and analysis is accomplished based on library studies. The results of this study show that bionic architecture is in fact a creative tool to achieve effective and efficient goals. Observance of legal and logical principles in building structures provides the ground for new architecture and appropriate visual vision. The bionic perspective on architectural design takes place in different areas. At times the aesthetic aspect of the project, and at other times the structure, climate issues and the functional solutions have been the goal of the designer of this field. With the results obtained in the analysis of case studies, it can be determined that the interaction effects of structure and architecture from the perspective of bionic architecture are significant and structure and architecture interact closely with each other and the avoidance of any of the mentioned categories can cause irreparable damage.
Research aims:
1. Investigating the interactions of structure and architecture and how they interact with each other
2. Investigating the status of modern architecture and the use of natural instruments (bionic architecture) as a symbol (aesthetics)
Research questions:
1. What is the role of structures on modern architecture and aesthetic standards in developing countries?
2- How can the physical quality of space be expanded by using the new technology of the third millennium and the harmonization of structure and architecture?

کلیدواژه‌ها [English]

  • structure
  • Architecture
  • Bionic Architecture
  • Aesthetics
احمدی ­نژاد کریمی، مجید؛ محمودی کامل ­آباد، مهدی و عظیمی، مریم. (1397). "وجوه و حدود دانش سازه در فرایند طراحی معماری". معماری و شهرسازی، شماره 81، 32-19.
اسکندری، محمود؛ مرادی نسب، حسین. (1395). "تأثیر معماری بیونیک بر طراحی معماری و محیط زیست شهری". سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران، معماری و شهرسازی، برلین.
بقایی، آژنگ. (1386). "نقش سازه در ساختار زیباشناسی معماری معاصر". هویت شهر، شماره 4، 39-27.
تقی ­پور قصابی، بهزاد؛ میرزا احمدی، احمد. (1397). "بررسی طراحی معماری پایدار با رویکرد طراحی معماری بیونیک و ارتباط آن­ها با یکدیگر". فصلنامه علمی تخصصی معماری سبز، شماره1، 26-19.
ثبات ثانی، ناصر. (1391). "مقدمه­ای بر برخی عوامل تأثیرگذار بر معماری معاصر ایران در فاصله­ ی سال­های 1320 تا 1357 ه ش". معماری و شهرسازی آرمان شهر، شماره 11، 60-49.
دانشگر مقدم، گلرخ. (1388). "فهم مسئله طراحی در آموزش معماری". هنرهای زیبا، شماره 37، 68-59.
روحی­ زاده، امیررضا و همکاران. (1397). "بهره­گیری از طبیعت در آموزش طراحی سازه در معماری". باغ نظر، شماره 68، 72-59.
حقیقی، سعید؛ دژدار، امید و دهقان، نرگس. (1398). "ارتقای توانایی طراحی معماری مبتنی بر یادگیری طراحانه سازه ­های نوین". مطالعات معماری ایران، شماره 15، 216-193.
سالوادوری، ماریو. (1986). سازه در معماری. ترجمه محمود گلابچی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
سلیمانی، سارا. (1392). "تأثیر بکارگیری چند رسانه های تعاملی بر بهبود کیفیت آموزش سازه در رشته معماری". انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران، شماره 5، 83-75.
شجاعی، علی. (1389). علم بیونیک: اساسی معماری معاصر. اولین همایش ملی فناوری های نوین در علوم مهندسی.
عالمی، بابک؛ پوردیهمی، شهرام؛ مشایخ فریدنی، سعید. (1395). "سازه، فرم و معماری. مطالعات معماری ایران". شماره 9، 140-123.
قارونی، فاطمه؛ عمرانی ­پور، علی و یزدی، محمد. (1392). "طراحی معماری با رویکرد بیونیک، نمونه موردی طراحی پوسته­ های معماری با الهام از صدف آبالون". معماری و شهرسازی آرمان، شماره 11، 140-127.
قربانی پارام، محمدرضا؛ باور، سیروس و محمودی­ نژاد، هادی. (1399). "ارزیابی تأثیر اصول معماری بیوفیلیک در کیفیت طراحی مسکن در اقلیم شمال ایران". (مطالعه موردی: شهر گرگان). نگرش ­های نو در جغرافیای انسانی. شماره 2، 424-405.
کبیر صابر، محمدباقر. (1394). "مفهوم­شناسی واژه سازه در گفتمان معماری معاصر ایران". سبک­شناسی نظم و نثر فارسی، شماره 1، 404-393.
گلابچی، محمود؛ اندجی گرمارودی، علی و باستانی، حسین. (1390). معماری دیجیتال: کاربرد فناوری­ های CAE/CAM/CAD در معماری، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
نصیری، ماه­منیر؛ حقیقت­بین، مهدی. (1394). حس تعلق به مکان: در طراحی مجموعه­های فرهنگی. تهران: نشر برنیس.
نیک­ نام اصل، سیده آذین؛ بذر افکن، کاوه و علی محمدی، پریسا. (1397). "ارائه چارچوب تحلیلی فرآیند تولید محصول در معماری و عینیت ­بخشی به ایده­های ذهنی". مدیریت شهری، شماره 51، 37-21.
هاشم­ نژاد، هاشم، سلیمانی، سارا. (1386). "ضرورت همسازی سازه و معماری در معماری معاصر". هنرهای زیبا، شماره 30، 30-23.
Adriaenssens, S., & Block, P., & Veenendaal, D., & Williams, C. (2014). Shell structures forarchitecture: form finding and optimization.
Heylighen, A., & Martin, G. (2004). That elusive concept of concept in architecture. In Design Computing and Cognition’.4 ,57-76.
Kotsopoulos, S. (2007). Design concepts in architecture: the porosity paradigm. In Proceedings of the First International Conference on Semantic Web and Web 2.0 in Architectural, Product and Engineering Design-Volume. 294,69-80.
Köksal, M., & Jin, Y. (2011). Taxadiene synthase structure and evolution of modular architecture in terpene biosynthesis. Nature. 469(7328), 116-120.
Padilla, A., & King, T. J. (2007). U.S. Patent Application. 11/609,846.
Whitehead, R. (2013). Supporting Students Structurally: Engaging Architectural Students in Structurally Oriented Haptic Learning Exercises.