محاورات سیاسی سلطان مسعود غزنوی با درباریان در تاریخ مصور بیهقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرگان، گرگان، ایران.

2 استادیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

3 دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرگان، گرگان، ایران.

4 استادیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه ازاد اسلامی، واحد گرگان، گرگان، ایران.

چکیده

تاریخ بیهقی اثر ابوالفضل محمد بن حسین بیهقی، مقارن با دوره غزنوی نگاشته شده است. مؤلف در دربار غزونوی حضور داشته و همین نکته باعث شده تا این اثر دارای ارزش تاریخی زیادی باشد. برای بازشناسی تحولات سیاسی و اجتماعی این دوره از محتوای این کتاب، توجه به محاورات سیاسی می­تواند راهگشا باشد. این گفت و شنودها در دست­یابی به اهداف استبدادی و قدرت سیاسی و اجتماعی در ایران و سایر بلاد اسلامی نقش داشته است. روش این پژوهش، از نوع تحلیلی- توصیفی و روش گردآوری موضوعات به­ صورت مطالعات کتابخانه ­ای می­ باشد. یافته ­های پژوهش حاکی از این است که امیرمسعود با تکیه بر محاورات سیاسی خود در اعمال قدرت به دنبال تفوق افکار خویش بر دیگر باورها و دیدگاه­ های سیاسی رجال دربار بوده است. او این فضا را مسیری برای رشد و تثبیت حاکمیت سیاسی و اجتماعی چه در عرصه سیاست داخلی و خارجی ضروری می­دانست. او با بهره ­مندی از مهارت­های رفتاری و گفتاری در فضای سیاسی و اجتماعی از قبیل: حالات و حرکات چهره، اشارات و حالات سر و تن و سایر رفتارها چه از طرف خود و دیگر مشاوران دربارش، هدفی جامع، و باوری عمیق در تحکیم اهداف خود داشت. با نگاهی عمیق به جریانات سیاسی دوران اقتدار او به بینش ­ها و درون­مایه ­های فکری از قبیل: استبداد، ایجاد فضای رعب و تهدید، مجازات، سرکوب مخالفان فکری و سیاسی و جاسوسی می­توان پی برد. موقعیت­ های مختلف فردی، اجتماعی و سیاسی رجال درباری با در نظر گرفتن خلقیات و اعتقادات آنان، بخش مهم در محاورات سیاسی سلطان مسعود غزنوی با درباریان در تاریخ مصور بیهقی است.

اهداف پژوهش
1.واکاوی مضامین و اهداف محاورات سیاسی سلطان مسعود غزنوی در تاریخ بیهقی.
2.بررسی محاورات سلطان مسعود با درباریان در تاریخ مصور بیهقی.

سؤالات پژوهش
1.محاورات سیاسی مسعود غزنوی با درباریان با توجه به مندرجات تاریخ بیقی دربردارنده چه مضامین و اهدافی است؟
2.محاورات سیاسی سلطان مسعود غزنوی در تاریخ مصور بیهقی چه بازتابی یافته است؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Political Dialogues of Sultan Massoud Ghaznavi with Courtiers in the Illustrated History of Beyhaqi

نویسندگان [English]

  • Mahdi Tayar 1
  • Tavagh Galdi Golshahi 2
  • Gholam Ali Zare 3
  • Safa Taslemi 4
1 PhD Student, Department of Persian Language and Literature, Islamic Azad University, Gorgan Branch, Gorgan, Iran.
2 Associate professor at Department of Persian Language and Literature, Farhangian University, Tehran, Iran.
3 Associate Professor, Department of Persian Language and Literature, Islamic Azad University, Gorgan Branch, Gorgan, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Islamic Azad University, Gorgan Branch, Gorgan, Iran.
چکیده [English]

The History of Beyhaqi written by Abolfazl Mohammad bin Hussein Beyhaqi was published during the contemporary Ghaznavid period and became a great historical artwork. Being attentive to political dialogues can be helpful in recognizing the political and social developments of this period by studying the contents of the mentioned book. Also, such interchanges are essential in achieving authoritarian goals and political and social power in Iran and other Islamic countries. The method of this research is analytical-descriptive through library studies. The findings of the study indicate that Amir Massoud, relying on his political conversations in the exercise of power, sought to dominate his thoughts over other beliefs and political views of courtiers. He considered this space a necessary path for the growth and consolidation of political and social sovereignty, both in the field of domestic and foreign policy. He uses behavioral and speech skills in the political and social space, such as: facial expressions and gestures, motions and other behaviors, both on his own and those of his other advisers, a comprehensive goal bestowed a deep belief in consolidation. An in-depth look at the political currents of his reign reveals insights and themes such as authoritarianism, intimidation, punishment, repression of intellectual and political opponents, and espionage. Diverse personal, social and political situations of courtiers, considering their temperaments and beliefs, is an important part of the political conversations of Sultan Massoud Ghaznavi with the courtiers in the illustrated history of Beyhaqi.
Research aims:
1. An analysis of the themes and goals of the political dialogues of Sultan Massoud Ghaznavi in ​​the history of Beyhaqi.
2. Examining the conversations of Sultan Massoud with the courtiers in the illustrated history of Beyhaqi
Research questions:
1. What are the themes and goals of Massoud Ghaznavi's political conversations with the courtiers according to the contents of Beyqi's history?
2. What is the reflection of the political conversations of Sultan Massoud Ghaznavi in ​​the illustrated history of Beyhaqi?

کلیدواژه‌ها [English]

  • History of Beyhaqi
  • Political Dialogues
  • Sultan Massoud Ghaznavi
  • Courtiers
آرژیل، مایکل. (1378). روان شناسی ارتباطات و حرکات بدن، به اهتمام مرجان فرجی، چ4، تهران: مهتاب.
اعرابی، سید محمد. (1393). مدیریت ارتباطات، چ8، تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی.
اویسی، بهزاد. (1392).«تحلیل نظام حکومتی محمود و مسعود غزنوی در آثار ادبی تاریخی براساس نظریه لیکرت»، پژوهش­های تاریخی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان، دوره3، شماره124، صص123-105.
انوشه، حسن. (1395). تاریخ غزنویان، چ7، تهران: امیر کبیر.
باسورث، ادموند کلیفورد. (1372). تاریخ غزنویان، به اهتمام حسن انوشه، تهران: امیرکبیر.
بیهقی، ابوالفضل محمد بن حسین. (1389). تاریخ بیهقی، به اهتمام خلیل خطیب رهبر، تهران: مهتاب.
بیهقی، ابوالفضل محمد بن حسین. (1384). تاریخ بیهقی، مصحح علی­اکبر فیاض، تهران: علم.
دهقانی، محمد. (1395). حدیث خداوندی و بندگی، چ2، تهران: نی.
راوندی، مرتضی. (1382). تاریخ اجتماعی ایران، چ3، تهران: نگاه.
رجبی، پرویز. (1383). «تاریخ بیهقی معتمدترین سند تاریخ غزنویان»، گنجینه اسناد، شماره54، صص8-4.
حیدری، پرستو.(1392). «نگاهی جامعه شناختی به تاریخ بیهقی»، تهران، شماره 68، صص 37-33.
سادات موسوی، فاطمه. (1387). رفتار غیر کلامی در روابط میان فردی،چ1، تهران: دانژه.
سعادت، اسماعیل. (1386). دانش­نامه زبان و ادب فارسی، تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
سهرابی، علی. (1394). بازآفرینی جنبه ­های نمایشی تاریخ بیهقی،چ 2، تهران: افراز.
فتوحی، محمود. (1395). سبک­شناسی(نظریه ها، رویکردها و روش ها). چ3، تهران: سخن.
فرهنگی، علی ­اکبر؛ فرجی، حسین. (1389-1388). «زبان بدن از نگاه مولانا در مثنوی معنوی»، پژوهشنامه فرهنگ وادب، شماره69، صص462-429.
فرهنگی، علی­ اکبر. (1374). ارتباطات انسانی، چ3، تهران، رسا.
محبی­نیا، راضیه (1388)، تأثیر آموزش مهارت های ارتباطی با رویکرد شناختی، چ1، تهران: البرز.
یارشاطر، احسان؛ میلانی، عباس. (1372). «تاریخ در تاریخ بیهقی»، ایران­شناسی، شماره20، صص720-705.